MENU

Crowdfundingplatformen

Mondelinge vraag van Dirk Van Mechelen aan de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, over ‘de crowdfundingplatformen’.

Mijnheer de minister, in de zoektocht naar aanvullende of alternatieve financiering duikt heden ten dage het woord “crowdfunding” steeds meer op.  Ik herinner mij dat we in het Vlaams Parlement nog een lans ervoor hebben gebroken om dit te introduceren.  We stellen ook vast dat meer dan ooit non-profit organisaties zijn aangewezen op giften om hun werking financieel leefbaar te houden.  Fondsenwerving campagnes worden met de regelmaat van een klok gelanceerd en een succesvolle campagne vraagt ook een professionele aanpak, tijd en middelen.  De ondersteuning via een crowdfundingplatorm kan hier een belangrijke meerwaarde voor betekenen.  Ik ben er zelf persoonlijk heel gelukkig om dat het begrip en de aanpak ondertussen steeds meer veld winnen.  Dergelijk platform kan immers ook zorgen voor begeleiding qua marketing, communicatie, financiële transacties enzovoort.

Een niet onbelangrijk element bij fondsenwerving is natuurlijk het feit dat degenen die de giften doen, ook een fiscaal voordeel ontvangen.  Organisaties kunnen een erkenning krijgen, mits te voldoen aan een aantal criteria, om fiscale attesten uit te reiken aan schenkers van giften vanaf veertig euro.  Er bestaat echter een lacune: giften ontvangen via een crowdfundingplatform komen vandaag blijkbaar niet in aanmerking voor een fiscaal attest.  De FOD Financiën hanteert hierbij een redelijk letterlijke interpretatie van de regelgeving.  Giften via een crowdfundingplatform worden geïnterpreteerd als collectief en onrechtstreekse geïnde giften, die dus niet in aanmerking komen voor een fiscaal attest.  Dat blijkt uit de commentaren op artikel 104 van het Wetboek op de inkomstenbelasting.  Ik bespaar u het citaat.

In het verleden werd nochtans al wel een opening gemaakt voor onlinebetalingen of internetgiften.  Via een rondzendbrief uit 2014 geeft de FOD Financiën immers aan dat dergelijke giften in aanmerking kunnen komen voor een fiscaal attest, waarbij vanzelfsprekend aan alle voorwaarden moet voldaan zijn.

Het argument was dat men zich aan nieuwe technologische ontwikkelingen moest aanpassen.  Nochtans is het werven van giften via crowdfundingplatformen ook een groeiende praktijk die vandaag wordt omschreven als een alternatieve vorm van financiering en wat mij betreft ook een positieve vorm van financiering.

Ook in de non-profit sector heeft men dit goed begrepen.  Recent werd immers een wettelijke regeling uitgewerkt.  Sinds februari 2017, dat is ook uw verdienste, kan er voor investeringen en leningen via crowdfundingplatformen een fiscaal attest worden uitgereikt als het via erkende crowdfundingplatformen verloopt.

Deze fiscale voordelen bij crowdleningen en crowdinvesting of crowdequity zijn alleen bruikbaar voor vennootschappen.

In de cultuursector bestaat er naast de Tax Shelter voor audiovisuele producties sinds kort ook een Tax Shelter voor de podiumkunsten.  Die is ook toegankelijk voor vzw’s, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, en alleen na erkenning van het podiumwerk door de Vlaamse Overheid.

Mijnheer de minister, erken u het probleem?  Kunnen wij er iets aan doen?  Kunt u mij zeggen of crowdfundingplatformen alsnog onder de toepassing kunnen vallen?  Zit u mogelijkheden om een kader uit te werken om tegemoet te komen aan dit euvel, bijvoorbeeld via een bijkomende rondzendbrief?

Antwoord van minister Johan Van Overtveldt:

Giften die een erkende instelling ontvangt via een crowdfundingplatform passen in de wettelijke bepalingen van de belastingvermindering voor giften in geld wanneer aan een aantal voorwaarden voor online giften wordt voldaan.

Er zijn vier voorwaarden.  Ten eerste, de identificatie van de schenker moet duidelijk zijn, moet mogelijk zijn.  Ten tweede, de gift moet toekomen op een rekening op naam van de erkende instelling en waarvan zij alleen de eigenaar is.  Ten derde, de erkende instelling moet de gift opnemen in haar boekhouding.  Vier, de gift moet definitief en onherroepelijk zijn en moet ten minste 40 euro bedragen.

Dat zijn dus vrij neutrale voorwaarden.

Ik bevestig u dat, zodra aan die voorwaarden is voldaan, ook aan de fiscale aftrek en aanverwanten is voldaan.

Dirk Van Mechelen: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, daarmee is een geweldig misverstand opgelost.  Ik dank u daarvoor.