MENU

Snelheid treinen – vraag aan minister F. Bellot

Mijnheer de minister,

In het kader van de Europese regelgeving dienen de gewesten plannen van aanpak rond omgevingslawaai op te maken voor sommige autosnelwegen en treinverbindingen. Recent keurde de Vlaamse regering één van die plannen goed.

Vanuit NMBS en Infrabel worden verschillende bestaande en toekomstige maatregelen opgesomd die kunnen meehelpen bij het beperken van omgevingslawaai en eventuele overlast voor de omwonenden. Eén van die maatregelen waarnaar wordt verwezen, is de snelheidsbeperking die geldt voor doorrijdende treinen in een station of wanneer zij het station naderen.

  1. Wat zijn de regels omtrent die snelheidsbeperkingen? Zijn ze voor alle treinen op dezelfde manier van kracht of wordt er onderscheid gemaakt al naargelang de aard van het transport en het tijdstip?
  2. Op welke manier wordt gecontroleerd of men zich ook degelijk aan de snelheidsbeperkingen houdt?
  3. Werden de regels terzake nog aangepast naar aanleiding van de treinramp in Wetteren van enkele jaren geleden die te wijten was een onaangepaste en te hoge snelheid?

 

Antwoord van de minister:

  1. De snelheidsbeperkingen zijn (in de regel) onafhankelijk van het tijdstip.  Behalve in het geval van tijdelijke snelheidsbeperkingen, is het mogelijk dat er een “dag-” en een “nacht-“snelheid van toepassing is.  Het kan wel voorkomen dat er op bepaalde baanvakken andere (lagere) snelheden van toepassing zijn voor goederentreinen.  Deze worden aangegeven via de borden “HKM”.
  2. De controles op de snelheid gebeuren op grond van de aanwezige signalisatie-uitrusting op het spoor en aan boord van de trein.  Het is om onder meer deze controles te versterken dat het ETCS-systeem op het spoorwegnet wordt geïmplementeerd.  ETCS is een automatisch treincontrolesysteem dat informeert, controleert en corrigeert met behulp van bakens op het spoor en een informaticasysteem in de stuurcabine van de trein.  De bakens op het spoor detecteren de exacte locatie van de trein, zodat de maximale toegelaten snelheid kan worden bepaald.  Ze sturen bovendien de nodige trajectinformatie door naar de boordcomputer van de trein.  Daarnaast zal het ETCS-systeem de treinbestuurder ook controleren en indien nodig corrigeren.  Staat er bijvoorbeeld twee kilometer verderop een sein op rood, dan zal het ETCS-systeem de bestuurder vragen om te vertragen.  Als de treinbestuurder zich niet aan de maximumsnelheid houdt, niet tijdig afremt of door een rood licht rijdt, corrigeert het systeem automatisch de snelheid van de trein of activeert het de noodrem.
  3. Infrabel heeft sinds 2009 werk gemaakt van de installatie van het Europese treincontrolesysteem ETCS (European Train Control System) op het binnenlandse spoorwegnet.  De doelstelling om de Belgische spoorinfrastructuur progressief met ETCS uit te rusten werd neergeschreven in het “ETCS-Masterplan” dat Infrabel en de NMBS op 19 oktober 2011 aan de Bijzondere Commissie Spoorveiligheid hebben voorgelegd.