MENU

E-sigaret: vraag aan ministers F. Bellot en M. De Block

Vraag aan minister François Bellot, mobiliteit

Vraag aan minister Maggie De Block, sociale zaken

Met de nieuwe regels rond de verkoop en het gebruik van de e-sigaret wordt een duidelijk kader geschetst. Net zoals voor gewone sigaretten is het gebruik van de e-sigaret in (afgesloten) publieke ruimtes verboden.

Blijkbaar is dat principe echter niet voor iedereen even duidelijk. Ik ontvang verschillende signalen dat er bijvoorbeeld op de trein geregeld discussies zijn tussen reizigers over de e-sigaret en het al dan niet toelaten ervan op de trein.

Misschien is het dan ook nuttig om naar aanleiding van de nieuwe regels rond de e-sigaret de verbodsborden op de trein aan te vullen met een verbodsbord waarbij ook de e-sigaret is opgenomen of minstens op de trein en in de stations duiding te geven dat het verbod ook geldt voor de e-sigaret.

  1. Komt er een informatiecampgane over de nieuwe regels m.b.t. het gebruik van de e-sigaret?
  2. Is in deze campagne ook voorzien in extra aandacht voor het verbod op het gebruik van de e-sigaret in publieke openbare ruimte in het algemeen en op de trein in het bijzonder?
  3. Indien dit niet is voorzien, is de minister dan bereid hier in stations en op de trein extra aandacht aan te besteden, bijvoorbeeld door opname van de e-sigaret op het verbodsteken?

Antwoord van minister François Bellot:

Richtlijn 2014/40/EU van 3 april 2014 bepaalt dat ‘e-sigaretten worden gereguleerd, hetzij als geneesmiddel of als tabaksproducten’.  Daarnaast werd op 17 november 2016 het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten gepubliceerd.  De specifieke maatregelen voor elektronische sigaretten met nicotine zijn van toepassing sinds 17 januari 2017.

Zo worden e-sigaretten in België geschouwd als gelijkwaardig aan tabaksproducten.  Daarom is het verbod om te roken in gesloten publieke ruimtes – dat in de wet van 22 december 2009 geformuleerd wordt – dus eveneens van toepassing.

De vervoersvoorwaarden van NMBS bepalen onder de verplichtingen van de reiziger dat het verboden is om te roken in alle afdelingen van de treinen en in de rookvrije ruimtes die deel uitmaken van het stationsdomein, zelfs indien andere reizigers hiermee instemmen.

Bij overtreding van het rookverbod stelt de treinbegeleider een vaststelling van overlast (document C173) op voor een bedrag van 25 Euro., waarbij NMBS zich het recht voorbehoudt om vergoeding te eisen voor de schade die direct of indirect het gevolg is van dit type feiten, onverminderd de eventuele strafrechtelijke vervolgingen.

In 2016 werden er aan boord van de treinen 484 C173-documenten met betrekking tot het rookverbod opgesteld.  NB: het detail per type sigaret (klassiek of elektronisch) of andere (bijvoorbeeld: pijp…) is niet beschikbaar.

NMBS heeft geen klachten van reizigers over dit verbod ontvangen en heeft ook geen kennis van conflicten tussen reizigers over dit onderwerp.

Zoals hierboven toegelicht, geldt in toepassing van de wet het rookverbod ook voor de elektronische sigaret.  Het is onnodig om in de toekomst specifieke regels voor de elektronische sigaret te maken, noch om specifieke berichten te plaatsen aangezien het pictogram een algemeen rookverbod aangeeft.  Net zoals dat niet het geval is voor sigaren of pijpen, wordt er ook voor elektronische sigaretten geen tekst of pictogram toegevoegd.

 

Antwoord van minister Maggie De Block:

De controledienst van de FOD Volksgezondheid is bevoegd voor de controle van het tabaksgebruik in de stations.  Dat omvat ook het verbod om elektronische sigaretten te roken.  Alhoewel het aantal gebruikers van de elektronische sigaret lijkt toe te nemen, blijkt het gebruik van de elektronische sigaret in de stations tot nog toe geen probleem te zijn.  Tot nog toe werden er immers geen processen-verbaal voor een dergelijke inbreuk opgesteld.

In het kader van de inwerkingtreding op 17 januari 2017 van de nieuwe reglementering betreffende de elektronische sigaretten met nicotine, heeft de FOD Volksgezondheid actief over de nieuwe bepaling gecommuniceerd.  De FOD Volksgezondheid heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om te wijzen op het verbod om alle soorten van elektronische sigaretten in gesloten openbare ruimten te roken.  Deze bepaling wordt ook aangehaald in de praktische gids die naar alle operatoren uit de sector werd verspreid en op de webiste van de FOD Volksgezondheid is gepubliceerd.

Rekening houdend met al deze elementen, lijkt het momenteel niet noodzakelijk te zijn om een informatiecampagne hierover te lanceren of het rookverbodsteken te wijzigen, maar ik neem uw opmerking ter harte en ben bereid dit te overwegen wanneer mijn diensten dezelfde problematiek meerdere malen tegenkomen.