MENU

Federale overheid zorgt via defensie voor meer bos in Vlaanderen

“De afgelopen maanden wordt er stevig gedebatteerd over de bossen in Vlaanderen. Het gaat daarbij zowel over het belang van het bos in de ruimte als over de bosoppervlaktes, met onder andere de opmaak van een kaart van de zgn. zonevreemde bossen (ca. 12.500 ha) en met de vaststelling dat van de 45.000 ha op het gewestplan aangeduide bosgebied er ongeveer 12.500 ha niet is bebost”, schetst Dirk Van Mechelen de context.

“Wat ik tot nu toe nog niet heb gehoord is dat ook de federale overheid instaat voor heel wat bossen. Inzonderheid gaat het over de militaire domeinen waar heel wat bossen te vinden zijn”, gaat de Kapelse burgemeester verder.

“Ik vroeg de cijfers daarvoor op bij minister Vandeput. In totaal is er 5.144 ha bos op militair domein in Vlaanderen, verspreid over 48 domeinen. De grootste bosoppervlaktes op militair domein bevinden zich in Leopoldsburg (1953 ha) en Brasschaat (733 ha).”geeft Van Mechelen aan.

“Daarvan is 4785 ha in beheer via een door het agentschap Natuur en Bos goedgekeurd beheerplan. Bovendien wordt ook nog 117 ha beheerd via aan gentlemen’s agreement. In 2016 besteedde defensie 27.000 euro aan specifieke beheersmaatregelen en aan compensaties wanneer bomen werden gekapt. Alle gekapte bomen werden op eigen terreinen gecompenseerd”.

“Daaruit blijkt dat defensie een niet onaanzienlijke bijdrage levert aan het bos in Vlaanderen”, besluit de volksvertegenwoordiger.

De totale kostprijs van de beheersmaatregelen van deze beboste zones, met inbegrip van de eventuele compenserende vergoedingen bij de kapping van bomen, is afhankelijk van de werken die er jaarlijks dienen te gebeuren volgens de planning opgenomen in de goedgekeurde beheersplannen. Het bedrag van de kosten van deze beheerwerken in 2016 was 27.000€. De compensaties worden uitgevoerd door nieuwe aanplantingen op militair domein te verwezenlijken.