MENU

Wanneer belastingplichtige overleden is…

Dirk Van Mechelen interpelleerde minister van Financiën, Johan Van Overtveldt.

Mijnheer de minister,

Wanneer een belastingplichtige overleden is, rust de verplichting tot aangifte van de personenbelasting op:

  • de erfgenamen
  • de algemene legatarissen: de legataris is de begunstigde van een legaat. Een legaat is een duidelijke bepaling in een testament waarbij een bepaald goed aan een bepaald iemand wordt nagelaten.
  • de begiftigden: de begiftigde is de ontvanger van een nalatenschap.  Dat kan een persoon of instelling zijn.

Uiteraard is het noodzakelijk dat ook voor een overleden persoon de belastingsaangifte wordt ingevuld. Dat neemt niet weg dat het voor sommige nabestaanden erg confronterend om de aangifte-enveloppe in de bus te vinden, zeker omdat niet iedereen op de hoogte is dat ook na overlijden een aangifte moet worden ingevuld. Geregeld staan er verhalen in de krant van mensen die zich afvragen of de fiscus niet weet dat de betrokkene overleden is.

Het lijkt daarom het overwegen waard om het uitsturen van deze aangiftes gepaard te laten gaan met een begeleidend schrijven met daarbij de nodige duiding over het hoe en waarom en met condoleances voor de nabestaanden/legatarissen/begiftigden.

Daarom graag een antwoord op volgende vragen:

  1. Is de minister bereid bij de aangiftes die worden uitgestuurd voor overleden personen een begeleidend schrijven op te nemen dat de nodige duiding geeft en dat rekening houdt met de gevoelens van de nabestaanden bij het ontvangen van de aangifte?
  2. Binnen welke termijn kan dit worden gerealiseerd?

 

De minister antwoordde het volgende:

Mijn administratie is er zich van bewust dat dergelijke situatie zeer confronterend kan zijn.

Nochtans is het moeilijk om op de door u vooropgestelde wijze een begeleiden schrijven toe te voegen aan de aangiften van een overleden persoon, aangezien in de meerderheid van de gevallen de aangiften van overleden personen samen met de andere aangiften door de drukker op de post worden gedaan.

Bijgevolg zou een speciale behandeling (het verwijderen van de aangiften uit het normale circuit en het toevoegen van een begeleidend schrijven) van bepaalde aangiften de afhandeling en verzending van alle aangiften blokkeren en/of vertragen.
Het is dus niet aangewezen om dergelijke aangifte afzonderlijk te behandelen. Dit verhoogt de verwerkingskost (inclusief de kostprijs van het begeleidend schrijven) van de aangiften.

Volgens artikel 309, WIB’92 moeten de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden een aangifte indienen binnen een termijn van vijf maanden als de belastbare gronden vóór 31 december zijn weggevallen door overlijden van de belastingplichtige, en dit te rekenen vanaf de dag van overlijden.
In de praktijk wordt met deze termijn geen rekening gehouden en wordt hiervoor ook de  normale indieningstermijn gehanteerd, aangezien deze aangiften ook met de andere aangiften worden meegezonden.

Mijn administratie zal daarentegen de mogelijkheid onderzoeken om in geval van overlijden een aangepast schrijven te verzenden aan de nabestaanden, en hen in deze moeilijke tijden het verdere verloop van de afhandeling van de aangifte uit te leggen.