MENU

Actualiteitsdebat over het plan-MER voor de Oosterweelverbinding.

 

 

 

Dirk Van Mechelen heeft enkele vragen.

 

 

 

 

Lang applaus voor Dirk Van Mechelen.

 

Mijnheer de Minister-President,

Leden van de Vlaamse Regering,

Mijnheer de voorzitter, collega’s,

Opnieuw wordt in dit Vlaams Parlement een actualiteitsdebat gehouden over de verkeersproblematiek in de Antwerpse regio.

Reeds jaren roepen we op voor een snelle beslissing. Een krachtige besluitvorming.

Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen dat we stilstaan in Antwerpen, met gevolgen in gans Vlaanderen. Op elk uur van de dag, op elke dag van de week heb je kans om op de Antwerpse ring in de file te staan.

 

Collega’s,

Bijna 20 jaar geleden, in 1995, zijn we gestart met het maken van plannen om de Antwerpse verkeersknoop te ontwarren.

Op 15 december 2000 werd het Masterplan Antwerpen goedgekeurd, waarbij de verkeerscongestie zou aangepakt worden met een vierde Scheldekruising en met het sluiten van de Ring.

In april 2009 werd door Bam de bouwaanvraag ingediend voor de realisatie van de OWV verbinding. Deze ligt tot op vandaag, 12 februari 2014,  onaangeroerd en onbehandeld op de tafel van deze Vlaamse regering.

Mocht de bouwvergunning in 2009 zijn goedgekeurd, en de werken gestart, dan zouden we in september van dit jaar (2014!) , over de nieuwe Oosterweelverbinding hebben gereden en waren we van de dagdagelijkse files en het daarmee veroorzaakte menselijk en economisch leed bevrijd.

Niets daarvan.

Het referendum heeft daar in oktober 2009 anders over beslist.

En de Vlaamse regering nadien ook.

Een nieuw plan van aanpak werd uitgewerkt om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van alle betrokken partijen, inzonderheid die van het Antwerps stadsbestuur en bevolking.

Op 30 maart 2010 bereikte de Regering Peeters II, een nieuw akkoord rond het “Masterplan 2020”.

Voor de sluiting van de Antwerpse Ring nam uw regering het zogenaamd dubbelbesluit: in plaats van de viaduct koos U voor een reeks van tunnels op quasi hetzelfde tracé. Aan de oplossing met de tunnelvariant werden door U, drie voorwaarden verbonden:

1° de bouw ervan moest technisch haalbaar zijn,

2° ze mocht niet duurder zijn,

3° en vooral even snel realiseerbaar zijn.

 

Op 22 september 2010 koos uw regering voor de tunnelvariant, hoewel die op dat ogenblik reeds 352,7 miljoen euro duurder was. De stad Antwerpen zou evenwel mee een financiële inspanning leveren.

De voorbereidingen zouden, dixit minister Crevits, maximaal drie jaar in beslag nemen. Vervolgens zou de bouw duren tot in 2020.

(In een persbericht van 23 september 2010 verduidelijkte minister Crevits de verschillende aspecten van deze beslissing. Wat de timing betrof, stelde de minister: “Op basis van de wettelijke procedures en termijnen zouden de voorbereidingen voor de cut & cover – tunnel ruim drie jaar in beslag nemen. Dit is nodig voor de milieueffectenbeoordeling, de opmaak van een GRUP en de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning”

We hebben er bij verschillende gelegenheden voor gewaarschuwd  dat deze timing geen steek hield.

Jammer genoeg hebben de feiten ons gelijk gegeven. Wij zijn februari  2014 en in plaats van een nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een uitvoerbaar project,  ligt vandaag enkel een plan-MER voor.

 

Mijnheer de Minister-President,

 

Deze conform verklaarde Plan – Mer is een belangrijke tussenstap in de uiteindelijke besluitvorming. Aan uw ploeg om nu “onverwijld” (ooit door een voorzitter van dit Vlaams parlement vertaald als “stante pede”) een beslissing te nemen over welk tracé nu uiteindelijk zal worden weerhouden. Het zou er nog aan moeten ontbreken wanneer ook hier nog eens extra tijd zou worden verloren gegaan.

Wij gunnen U, uw Valentijns-akkoord, van harte, maar!

Essentieel bij uw beslissing is, dat U hierbij maximaal rekening houdt met de verzuchtingen van de Antwerpenaar om zeker niet opnieuw in een mallemolen van procedures en referenda terecht te komen.

U hebt met andere woorden meer dan ooit in dit dossier nood aan een breed maatschappelijk draagvlak: bij het stadsbestuur, bij de bevolking, bij de ondernemers in en buiten de haven, bij de gebruikers van de nieuwe verbinding.

Hiermee staat of valt de door U weerhouden keuze.  Het moet een breed gedragen oplossing zijn die betaalbaar en realiseerbaar is, en die op een duurzame wijze inpasbaar is, in het stadsweefsel en de Rand.

 

 

Mijnheer de Minister-President,

we staan anno 2014, in feite terug waar we reeds in 2005 waren geraakt. Verder touwgetrek en tijdsverlies is nu uit den boze!

 

Daarom enkele vragen over de realiseerbaarheid van de drie gunstig beoordeelde tracés:

–      Het Oosterweel – tracé

–      Het Oosterweel Noord – tracé

–      Het Mecano  – tracé

–      Bestaat er reeds een kostprijs berekening van , en vergelijking tussen, de kost van de aanleg van deze tracés?

–      Is er duidelijkheid over de haalbaarheid van de financiering ervan? En zo ja hoe?

–      Zal de Stad Antwerpen een gelijkwaardige financiële inspanning moeten leveren of blijft het afgesproken maximum bedrag behouden?

–      Wat is de stand van zaken aangaande de gesprekken met Europa? Is er inmiddels reeds duidelijkheid of Noriant al dan niet de werken geheel of gedeeltelijk zal mogen uitvoeren of zal er een schadevergoeding moeten worden betaald. Hoe hoog kan deze maximaal oplopen?

–      Moet er,  voor gelijk welk van de drie tracés, sowieso een nieuw Gewestelijk Uitvoeringsplan worden opgesteld? Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

–      Moet er voorafgaand aan een nieuwe aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, ook nog een nieuwe Project – Mer worden opgesteld. Hoeveel tijd is hiervoor nodig?

–      Moet de stad Antwerpen opnieuw een advies verlenen?

–      Wanneer kan deze vergunning worden aangevraagd en kan er worden gestart  met de bouw van de nieuwe ontsluiting?

–      Hoeveel bedraagt de uitvoeringstermijn voor elk van de drie tracés?

–      Zal de Vlaamse regering zich bij een eventueel nieuw volksreferendum neerleggen bij de uitslag ervan?

 

En tot slot en vooral, Mijnheer de Minister-President,

–      Wat zal U doen om, in afwachting van de nieuwe verbinding, te zorgen voor een minimale mobiliteit in de Antwerpse regio de volgende tien jaar?

–       Bent U bereid om prioritair werk te maken van de oostelijke tangent, de aanleg van de verbinding Ekeren – Wommelgem, de zogenaamde A102 die de Haven rechtstreeks met de E 313 verbind? En , indien haalbaar en betaalbaar, deze  verder uit te breiden met de aanleg van de R11bis, een rechtstreekse verbinding van het rondpunt in Wommelgem  naar de E 19 in Wilrijk?

–       Bent U bereid om de Liefkenshoektunnel beter te ontsluiten door de aanleg van de ontbrekende verbinding naar de  E 17 ( Kallo – Beveren) te realiseren?

–      En tenslotte en zeker niet in het minst, bent U bereid om het door Open VLD voorgestelde Noodplan, voor het behoud van de mobiliteit in onze regio gedurende de eerstvolgende tien jaar, ernstig te onderzoeken en op korte termijn in uitvoering te nemen? En dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over verfpotmaatregelen.

Het plan is, zoals U weet, gestoeld op de “minder hinder maatregelen” die we samen namen naar aanleiding van de volledige heraanleg van de Antwerpse Ring in 2005 waarbij:

–      Het stedelijk verkeer maximaal gebruik maakt van een opgewaardeerde Singel, (met bij voorkeur tunnels onder, in plaats van bruggen op de kruispunten, met daarbovenop zogenaamde turbo rotondes zoals in Rotterdam).

–       Het doorgaand verkeer op de Ring blijft, met enkel ontsluitingen naar het hoofdwegennet: de E 313, de E 19 en de A12 en de E 17.

–      We  vrachtwagens maximaal weren van de Ring tijdens de ochtend– en avondspits, door het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel.

–      Het verder versterken van het Openbaar vervoer.

Het is enkel met dergelijke drastische ingrepen dat we de volgende tien jaar kunnen overbruggen en een totaal verkeersinfarct  en verder economisch verval van de Antwerpse Regio kunnen voorkomen.

 

Mijnheer de Minister-President en leden van de regering,

Collega’s,

We hebben opnieuw vijf jaar studiewerk achter de rug. De files zijn inmiddels verdubbeld!

De Antwerpenaar en de Vlaming willen nu snel een realistisch plan van aanpak.

Eenieder weet dat we voor nog minstens tien moeilijke jaren staan vooraleer we terug een vlotte mobiliteit kunnen garanderen.

Ik hoop dat we nu, liefst over de partijgrenzen heen, als politiek verantwoordelijken de handen uit de mouwen kunnen steken en er samen voor zorgen dat er een structurele, maar ook duurzame oplossing komt voor dit aanslepend mobiliteitsprobleem.

 

Ik dank u

Download hier de volledige tekst.

Tags: , , ,