MENU

“Schaf verplichte bouwvergunning af bij nieuwe verkavelingen”

Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen willen vergunningsplicht vervangen door loutere meldingsplicht bij niet-vervallen verkavelingen

Wie een woning bouwt of verbouwt in een goedgekeurde verkaveling moet vrijgesteld worden van de verplichting om een bouwvergunning te vragen. “Een loutere melding moet volstaan”, vinden Vlaamse Volksvertegenwoordigers Mercedes Van Volcem en Dirk Van Mechelen (Open Vld). Ze hebben een voorstel van decreet klaar dat zorgt voor een aanzienlijke vereenvoudiging voor burger én overheid.

Wie vandaag een woning wil bouwen of verbouwen moet daarvoor eerst een bouwvergunning aanvragen. De overheid – vaak de gemeente – gaat bij het geven van de vergunning na of de geplande werken verenigbaar zijn met de goede ruimtelijke ordening. “Soms wordt quasi automatisch een vergunning gegeven,” zegt Mercedes Van Volcem. “Als het gaat om bouwen of verbouwen in een goedgekeurde verkaveling, met tal van duidelijke verkavelingsvoorschriften, zal de overheid enkel nagaan of de plannen in overeenstemming zijn met deze voorschriften.”

Vergunningsplicht vervangen door meldingsplicht:

Van Volcem en Van Mechelen stellen daarom voor de vergunningsplicht af te schaffen en te vervangen door een loutere meldingsplicht. “De wetgeving voorziet nu al in de mogelijkheid om bij kleine werken enkel een melding te doen. Dat moet ook voldoende zijn voor wie bouwt of verbouwt in een verkaveling waarvoor duidelijke, onmiddellijk uitvoerbare voorschriften voorhanden zijn, zonder dat er nog een ruimtelijke toets vereist is,” zegt Dirk Van Mechelen.

Bij dergelijke verkavelingen is er voor de overheid toch geen beoordelingsmarge meer. “De regels omtrent de beoordeling van de goede plaatselijke ordening zijn immers al vervat in de eerder afgeleverde verkavelingsvergunning,” aldus Van Mechelen. Hij verwijst daarbij ook naar de rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “De rechtspraak bepaalt dat de overheid gebonden is door de verkavelingsvoorschriften en dat het volstaat om naar die voorschriften te verwijzen.”

Voorwaarden:

Van Volcem en Van Mechelen willen daarom dat bij nieuwe verkavelingen uitdrukkelijk kan bepaald worden dat de vergunningsplicht binnen de verkaveling vervangen wordt door een loutere meldingsplicht. “Het is dus geen verplichting, maar wel de mogelijkheid om bij nieuwe verkavelingen de vergunningsplicht te vervangen door een loutere meldingsplicht,” aldus Van Volcem.

Bovendien zijn er enkele duidelijke voorwaarden. “In het voorstel gaat het enkel om nieuwe verkavelingen, vergund vanaf 1 januari 2014, en die uitdrukkelijk aandacht besteden aan aspecten aangaande inplanting, minimale en maximale bouwhoogte en bouwdiepte, architecturale uitgangspunten, woningtypologie en materiaalkeuzen. De verkavelingsvoorschriften moeten dus voldoende gedetailleerd zijn,” zegt Van Volcem. Bovendien mag de verkaveling intussen niet vervallen zijn.

Om een minimale controle door de gemeente te garanderen, stellen de Open Vld’ers voor dat de afpaling van de te bouwen of verbouwen woning gebeurt door een gemeentelijke ambtenaar.

Belangrijke vereenvoudiging voor duizenden bouwers en verbouwers:

“Het voorstel betekent een erg belangrijke planlastvermindering voor de overheid en de burger en tevens een merkelijke versnelling van het vergunningsprocedé,” zeggen Van Volcem en Van Mechelen. “Het is ook ruimtelijk toelaatbaar, want de principes inzake kwaliteitsvol ruimtegebruik zijn reeds ingebed in de verkavelingsvergunning waardoor  geen extra beoordeling op het vlak van de individuele woningen meer nodig is.”

De Open Vld-volksvertegenwoordigers zullen het voorstel van decreet in het Vlaams Parlement. Ze hopen dat de meerderheid akkoord gaat met deze aanzienlijke administratieve vereenvoudiging voor duizenden bouwers en verbouwers.

Lees hier het voorstel van decreet.

Tags: ,