MENU

Kalmthoutse Heide

De Kalmthoutse Heide is het eerste beschermde landschap en natuurgebied van Vlaanderen. Nog steeds heeft de Heide een grote aantrekkingskracht op bezoekers. De grote biodiversiteit van de streek zorgt bovendien voor belangrijke natuurwaarden.

De Kalmthoutse Heide strekt zich uit over een grote oppervlakte en situeert zich deels ook op het grondgebied van de gemeente Kapellen.

 

Als burgemeester van Kapellen volgt Dirk Van Mechelen het dossier van de Kalmthoutse Heide dan ook nauwgezet op.

In de loop van de jaren ’90 van vorige eeuw kaartte Dirk de problematiek van de verkeersveiligheid op de N111 aan en dan meerbepaald ter hoogt ven het NEC De Vroente. Dat resulteerde uiteindelijk in een aantal maatregelen die de veiligheid van alle weggebruikers verbeterde. Zo werden bijvoorbeeld veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers gecreëerd en werd er een fietspad aangelegd.

(Via volgende links vindt u de verschillende vragen en antwoorden hierover:

* Oversteekplaats en fietspad Putsesteenweg thv Kalmthoutse Heide

* Actuele vraag van de heer Dirk Van Mechelen over de verkeersveiligheid op de N111 aan het natuurreservaat   Kalmthoutse Heide

 

De Kalmthoutse Heide is voor het grootste deel eigendom van de Vlaamse overheid. Het is dan ook logisch dat de Vlaamse overheid in eerste instantie zelf instaat voor het beheer en het onderhoud van de Heide. De betrokken gemeenten springen bij waar ze kunnen, bijvoorbeeld door de terbeschikkingstelling van hun brandweerkorps.

15 jaar geleden kocht de Vlaamse overheid ten behoeve van deze brandweerkorpsen tweedehands een aantal gespecialiseerde bosbrandblusvoertuigen aan. Ondertussen zijn deze voertuigen uiteraard verouderd. Eerdere vragen om deze voertuigen te vervangen, werden om budgettaire en andere redenen aan de kant geschoven.

 

 

Daar waar zijn terechte bekommernis over voldoende en voldoende gespecialiseerd blusmateriaal eerst nog in dovemansoren viel, werd iedereen hardhandig wakker geschud door de grote brand op de Heide die in 2011 meer dan 600 hectare van dit schitterende gebied in de as legde.

Dankzij de onvoorwaardelijke inzet van de brandweer kon de brand uiteindelijk worden bedwongen. Uit een analyse bleek wel dat het verouderde gespecialiseerde materieel een probleem vormde. Opnieuw werd aangedrongen op vervanging.

 

Bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege bleef immers weigeren en stelde dat het indertijd om een eenmalige aankoop ging, waartoe de Vlaamse overheid zich niet meer kon engageren.

 

Ondertussen is duidelijk welke enorme budgettaire gevolgen die halsstarrige houding heeft. Een bosbrandvoertuig kost ongeveer 250.000 euro. Maar minister Schauvliege noch haar collega Bourgeois (onder andere bevoegd voor de landschappen) willen die middelen ter beschikking stellen. Ondertussen loopt de factuur voor de herstelmaatregelen van de brand in 2011 stelselmatig op. De totale kosten worden nu reeds geschat op 3.500.000 euro. Bovendien vraagt dit een intensieve en jarenlang volgehouden inspanning.

 

Dirk Van Mechelen blijft het dossier van kortbij opvolgen, ook om ervoor te zorgen dat de lessen die kunnen worden getrokken uit de brand en de bestrijding ervan, ook in de praktijk worden gebracht.

“Het is duidelijk dat een brand in de Heide zowel ecologisch als financieel bijzonder zware gevolgen heeft. Een domein als de Kalmthoutse Heide beheren als een goede huisvader betekent ook dat je voldoend tijd en geld vrijmaakt voor preventie. Het herstel van de heide kost minstens bijna 6000 euro per ha. Investeren in goed materiaal betaalt zichzelf meer dan terug. Elke ha die je bij een brand kan vrijwaren is niet alleen financieel gewonnen, maar betekent ook op ecologisch vlak een meerwaarde. We moeten hier dan ook blijvend op inzetten. Bovendien heb ik het er zeer moeilijk mee dat de minister zegt dat er geen middelen zijn voor bosbrandweerwagens in Kapellen en omgeving, maar dat er tegelijkertijd toch nieuwe tankwagens werden aangekocht. De logica is hier dan ook ver zoek”, aldus Van Mechelen.

 

In terugkerende chronologische volgorde vindt u een overzicht van de verschillende initiatieven en besprekingen.

 

Vraag om uitleg aan minister Joke Schauvliege (nog te behandelen in commissie).

 

Betreft: Bosbrandweerwagens

 

Geachte mevrouw minister,

 

Op 24 april werden in deze commissie 2 VOU behandeld over de brandpreventie in de heidegebieden. Omdat op hetzelfde moment ook de commissie financiën bijeenkwam, kon ik deze boeiende discussie hier niet volgen. Ik heb echter wel het verslag van de discussie gelezen. Een aantal van de uitspraken die u deed, zijn van die aard dat ik het toch nodig achtte om op mijn beurt een nieuwe VOU in te dienen. Sommige van de uitspraken zijn immers contradictorisch met de antwoorden die u minder dan een jaar geleden formuleerde op enkele van mijn vragen. Deze vragen (23.03.2011) werden gesteld VOOR de grote en vernietigende heidebrand, en waren net ingegeven dor mijn grote bezorgdheid omtrent het risico op grote calamiteiten enerzijds, en het afwegen van ieders verantwoordelijkheid anderzijds!

 

De bosbrandweerwagens die vandaag de dag worden ingezet, zijn indertijd aangekocht door de Vlaamse overheid, met name door Theo Kelchtermans. en dit na de vorige zware heidebrand. Het ging toen reeds om tweedehandsvoertuigen. Het is dan ook duidelijk dat de huidige bosbrandweerwagens hun beste tijd hebben gehad en dat er nood is aan vervanging. Het is bovendien belangrijk te onderstrepen dat de omliggende gemeentelijke en regionale brandweerkorpsen steeds bereid zijn geweest om deze bosbrandweerwagens te stallen, verzekeren, onderhouden en vooral bemannen en inzetten voor het behoud van onze waardevolle natuurgebieden, waarvan het beheer en bescherming onder uw bevoegdheid vallen. De kost van deze inzet valt trouwens voor 100% ten laste van de opgeroepen korpsen!

 

In antwoord op vraag 385 van 23 maart 2011 gaf u aan dat de aankoop en terbeschikkingstelling van deze wagens slecht éénmalig was geweest  en dat er geen plannen noch budget was voor nieuwe aankopen. U gaf aan dat die aankopen onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke brandweerkorpsen viel en dat maar moest worden aangeklopt bij de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb herhaaldelijk aangegeven het met die zienswijze niet eens te zijn. Het is bijna cynisch te moeten vaststellen dat na de verschrikkelijke brand, met meer dan 1000 ha verloren heidegebied, wel onmiddellijk financiële middelen werden vrijgemaakt voor het herstel van de heide, daar waar met goed materieel de schade had kunnen worden beperkt en een teneinde van de kostprijs die nu moet worden geleverd.

 

In heel wat gevallen is de Vlaamse overheid bovendien een absolute voorstander van het subsidiariteitsbeginsel. In dit concrete geval, waarbij omvangrijke zones van bijvoorbeeld de Kalmthoutse Heide eigendom zijn of beheerd worden door de Vlaamse overheid, is het totaal tegenstrijdig dat de lokale besturen de uitsluitende verantwoordelijkheid moeten dragen voor de bescherming ervan.  Ik herinner U in die context ook aan een schrijven van het Agentschap Natuur en Bos om het toezicht in de controle – toren over te nemen. Gelukkig hebben we de uitvoering hiervan in 2011 kunnen voorkomen.

 

Groot was dan ook mijn verwondering toen ik bij het lezen van het verslag van de vragen van de collega’s over de heidebranden in Houthalen-Helchteren vernam dat de minister aankondigde dat er nu zowel voor de provincie Antwerpen als Limburg een nieuwe tankwagen zou worden aangekocht.

 

Graag dan ook een antwoord op volgende vragen:

  1. 1:  Wat is er sinds maart 2011 veranderd om in tegenstelling tot eerdere antwoorden nu toch de mogelijkheid voor aankoop van brandweerwagens mogelijk te maken?
  2. 2:  Op welke manier werd daarbij rekening gehouden met de aanbevelingen die na  analyse van de hulpverlening op de Kalmthoutse Heide werden geformuleerd?
  3. 3:  Op basis van welke argumenten werd er beslist om een tankwagen aan te kopen en bijvoorbeeld geen nieuwe, wendbare bosbrandwagens?
  4. 4:  Op welke manier werden de betrokken gemeentes, de respectievelijke korpsen of de Prezone Rand betrokken bij de totstandkoming van de beslissing?
  5. 5:  Welke operationele voorwaarden of afspraken werden gemaakt voor de inzet van deze wagen?
  6. 6:  Is het mogelijk om binnen de regelgeving rond natuur-, habitat-, of andere richtlijngebieden in aanmerking te komen voor financiering van outillage? Onder welke voorwaarden kan dat en bestaan er recente precedenten?

 

 

 

Schriftelijke vraag aan de ministers Joke Schauvliege en Geert Bourgeois van 10 mei 2012

Beschermde landschappen – beheer

 

De factuur voor het herstel van de schade aan de Kalmthoutse Heide zal de komende jaren oplopen tot 3.500.000 euro. Bovendien gaat het om intensieve werken die permanent moeten volgehouden worden.

 

Dirk Van Mechelen blijft er zich over verwonderen dat de Vlaamse overheid niet wenst te investeren in preventie (bv. door de aankoop van een bosbrandwagen), ook niet als ze nadien wordt geconfronteerd met een torenhoge factuur voor het herstel van door brand verloren gegaan natuurgebied.

 

U kan vraag en antwoord via deze link raadplegen.

 

 

Inhuldiging bosbrandweerwagen Brasschaat op 9 november 2011

 

Op 9 november 2011 stelde de gemeente Brasschaat haar nieuwe bosbrandweerwagen voor. De gemeente besloot met eigen middelen dit nieuwe voertuig aan te kopen. Joke Schauvliege werd aangezocht als nieuwe meter van het blusvoertuig.

Dirk Van Mechelen vond het enigszins cynisch dat net de minister die consequent weigerde om middelen ter beschikking te stellen voor een nieuwe bluswagen, nu het meterschap aanvaardde van een wagen die de gemeente zelf diende aan te kopen. In een persbericht had hij het dan ook over een meter zonder suikerbonen.

Tags: , , ,