MENU

Dringend nood aan visie over inzet jobstudenten bij de Vlaamse overheid

Bij het begin van deze legislatuur beloofde de Vlaamse Regering plechtig vanuit het oogpunt van een efficiënte en daadkrachtige overheid het aantal ambtenaren te laten afnemen. Geregeld tracht de Vlaamse Regering met allerhande cijfers aan te tonen dat het haar menens is om die wensen ook in de praktijk om te zetten.

 

In de praktijk blijkt een en ander niet zo vanzelfsprekend. Neem nu de houding van de Vlaamse overheid met betrekking tot de inzet van jobstudenten in de Vlaamse administratie. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen opvroeg bij Vlaams minister Geert Bourgeois blijkt dat zelfs in deze crisistijden het aantal jobstudenten bij de Vlaamse overheid terug stijgt.

In 2009 konden 1122 jobstudenten bij de Vlaamse overheid aan de slag. In 2010 zakte dat aantal tot 830, terwijl het aantal in 2011 opnieuw stijgende was tot 855. Prognoses voorspellen dat ook in 2012 het aantal jobstudenten opnieuw zal toenemen. Vlaams minister Geert Bourgeois wou deze cijfers echter nog niet vrijgeven “omdat er in de loop van het jaar nog jobstudenten kunnen worden aangeworven”.

 

Wat vooral opvalt, zijn de grote verschillen tussen de verschillende beleidsdomeinen. Sommige beleidsdomeinen doen nauwelijks of geen beroep op jobstudenten, terwijl andere beleidsdomeinen er zeer stelselmatig gebruik van maken. In sommige gevallen loopt de verhouding tussen het aantal jobstudenten en het aantal personeelsleden op tot 10 à 15 %, wat toch wel erg veel is. Opvallend ook dat net de beleidsdomeinen van de N-VA-ministers Bourgeois en Muyters verhoudingsgewijs wel erg hoog scoren: in bestuurszaken werden in 2011 14,3 % jobstudenten ingezet, in financiën en begroting 8,2 %, bij cultuur jeugd en sport 11,5%. En daar waar in het beleidsdomein ruimte, wonen en onroerend erfgoed het aantal jobstudenten in 2011 nog 5,9 % bedroeg, is dat percentage in de nieuwe administratie onroerend erfgoed (die nota bene werd opgericht om efficiëntiewinsten te genereren) in de eerste jaarhelft 2012 alleen al opgelopen tot 9 % (29 vacatures voor jobstudenten tegenover329 personeelsleden)”, stelt Dirk Van Mechelen.

Uiteraard is het logisch dat voor een aantal diensten zoals de keukens en de schoonmaak er iets meer jobstudenten zijn dan voor een louter administratieve dienst. Maar de facto zijn de verschillen dusdanig groot dat er terecht vragen kunnen worden gesteld. In zijn antwoord geeft minister Bourgeois aan dat bijvoorbeeld de administratie onroerend erfgoed veel jobstudenten kan aantrekken omdat ze omzichtig met de personeelsbudgetten zijn omgesprongen”, gaat Dirk Van Mechelen verder.

 

Ik heb hier toch heel wat bedenkingen bij. Niet alleen is er een duidelijk en reëel gevaar dat men reguliere arbeidskrachten die bijvoorbeeld na pensionering niet worden vervangen, gaat vervangen door goedkopere arbeidskrachten die jobstudenten zijn. Bijkomend stellen er zich ook duidelijke problemen rond de gevraagd voorkennis voor sommige jobs. In sommige gevallen is er geen enkele voorkennis gevraagd, terwijl het toch om inhoudelijke jobs gaat, terwijl in andere gevallen een dergelijke specifieke voorkennis is vereist dat het lijkt alsof men tegen alle regels in, één specifiek persoon de kans wil bieden een betaalde job met leerinhoud te garanderen. Wat mij betreft is het duidelijk dat er dringend nood is aan een visie omtrent de inschakeling van jobstudenten in de Vlaamse administratie. Jonge mensen moeten kansen krijgen, maar we moeten er ook voor zorgen dat de overheid geen oneigenlijk gebruik gaat maken van deze goedkope arbeidskrachten om kerntaken te gaan uitvoeren die ze om besparingsredenen niet langer met het regulier personeel kan waarmaken. Het wordt ook dringend tijd dat men over de beleidsdomeinen heen afspraken gaat maken voor welke taken en voor welke aantallen men jobstudenten wil gaan inschakelen. Besparen en het boeken van efficiëntiewinsten mag niet alleen een zaak zijn van papieren plannen, maar moet vooral ook in de praktijk worden gerealiseerd”, besluit de vroegere begrotingsminist

Tags: