MENU

Topstukkenlijst – stand van zaken

Geachte mevrouw minister,

 

In het verleden heb ik u reeds herhaaldelijk vragen gesteld over de topstukkenlijst en over het al dan niet opnemen van bepaalde voorwerpen op deze lijst.

Naar aanleiding van een recente vraag m.b.t. een steenbakkerijlocomotief stond in het gecoördineerd antwoord:

“Daarnaast nam de minister van Cultuur het initiatief om na te gaan welk in Vlaanderen bewaard vliegend erfgoed in aanmerking komt om opgenomen te worden op de Topstukkenlijst. Dit onderzoek zal in 2012 worden afgerond en wellicht aanleiding geven tot de opname van een aantal stukken in de Topstukkenlijst”.

 

Deze passage is op zijn minst eigenaardig te noemen. Reeds in uw beleidsbrief 2011 had u immers een vergelijkbaar initiatief aangekondigd voor dat werkingsjaar. Meer nog, in uw beleidsbrief ‘Cultuur’ lezen we op p. 6: “In 2011 werd de Topstukkenlijst uitgebreid met ondermeer een smalspoorlocomotief en een aantal stukken ‘vliegend erfgoed’, naast voor het eerst ook archeologische stukken met als opvallendste de vondstcollectie van het Merovingisch grafveld van Broechem. (…)”. Op de voor iedereen raadpleegbare topstukkenlijst is hiervan echter geen enkel spoor terug te vinden.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: Graag een stand van zaken met betrekking tot de op dit ogenblik lopende opdrachten in functie van het samenstellen van de topstukkenlijst: wanneer werd het onderzoek opgestart, door wie wordt het uitgevoerd, hoe is het thematisch afgebakend, wanneer diende het te zijn afgerond, wat is de eventuele reden voor vertraging, over welke aantallen van te onderzoeken voorwerpen gaat het,…

2: Op wiens initiatief (bv. welke middenveldsorganisatie,…) werd het onderzoek telkens opgestart?

3: Waarom wordt overal meegedeeld en gecommuniceerd dat de eerste onderdelen vliegend en archeologisch erfgoed op de Topstukkenlijst zijn geplaatst, terwijl dit in de praktijk niet het geval is?

4: Welke maatregelen zal de minister nemen om ervoor te zorgen dat de communicatie rond de samenstelling van de topstukkenlijst correct gebeurt en dat stukken die nog niet op de lijst staan, nog niet als dusdanig worden voorgesteld?

5: Op welke manier wordt aandacht besteed aan de adhoc-problematiek van het verdwijnen van kunstwerken naar het buitenland in afwachting van plaatsing op de topstukkenlijst? Op basis van welk juridisch kader wordt er van uitgegaan dat dergelijk onderzoek niet pro-actief kan gebeuren door de administratie, maar alleen op basis van een reële vraag van een particulier, overheid of erfgoedvereniging,…

Tags: , ,