MENU

Nieuwjaarsspeech gemeentepersoneel maandag 16 januari 2012

Mijnheer de Gedeputeerde,

 

Beste Collega’s en oud-collega’s uit het College, de gemeenteraad en het OCMW,

 

Beste medewerkers van ons gemeentebestuur, van onze Politiezone Noord, van ons Brandweerkorps, van het OCMW en van onze Gemeenteschool.

 

Kortom, beste vrienden,

 

Er zijn tradities die verdienen in ere te worden gehouden en één ervan is ongetwijfeld om elkaar bij het begin van het nieuwe jaar de allerbeste wensen over te maken.

 

Graag wil ik U, maar ook uw familie en vrienden, een uitstekend 2012 toewensen en daarbij vooral een goede gezondheid, maar ook voor sommige die hier vandaag spijtig genoeg niet kunnen bijzijn, een spoedig en geheel herstel.

 

Beste Vrienden,

 

2011 had voor onze gemeente heel wat in petto. Meer dan ooit werd en wordt er gewerkt om de publieke ruimte in onze gemeente zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Na de aanleg van de tunnel in 2006, hebben we de voorbije jaren consequent verder gebouwd aan deze vernieuwing met onder meer:

– de sloop van de oude GB en de bouw van een nieuw wooncomplex en de nieuwe Bib en met de aanleg van een centraal gelegen dorpsplein in ons centrum;

– de sloop van het leegstaande Sint Jozefziekenhuis, de bouw van parking Watertoren en vooral de heraanleg van de Kerkstraat;

– de volledige heraanleg van de doortocht van ons dorpscentrum, met veilige fietspaden;

– de verbouwing van onze gemeentelijke sporthal;

– de grondige aanpak van de opvangaccommodaties voor onze kleintjes van de Buitenschoolse Kinderopvang in het Wachtlokaal te Hoogboom, in het parkgebouw in het Centrum en recent de verbouwing van de oude POB te Putte;

– de realisatie van het Strategisch plan Afvalwater Kapellenbos West en de start van de eerst fase voor Kapellenbos Oost;

– de heraanleg van straten zoals de Sevenhanslei, de Eikendreef, de Georges Spelierlaan, de Engelselei

– de verbouwing van de Hoeve Van Paesschen tot ons Erfgoedcentrum

– en de renovatie van het meest centrale gebouw van onze gemeente tot een modern en toegankelijk Cultuurl Centrum, met een nieuwe tentoonstellingsruimte, een polyvalente ruimte onder het dak en de taverne “ ’t Oud – Gemeentehuis”.

 

Al deze werken zijn het resultaat van een uitstekende samenwerking van onze eigen diensten met externe ontwerpers en aannemers. Het werd telkens een krachtenbundeling van het beste van wat wij zelf aan competenties in huis hebben. Letterlijk alle diensten waren de voorbije jaren betrokken bij dit grootschalig infrastructureel veranderingsproces en verdienen dan ook vandaag onze oprechte waardering en dank: onze gemeentelijke administratie, de diensten van de Cluster Vrije Tijd, de communicatiedienst, onze politiemensen en de brandweer voor de vele adviezen en voor hun permanente bijstand op het terrein, onze technische dienst en al onze gemeentelijke werklieden.

 

Jullie leverden prachtig werk af en dit wordt ook zo door onze burgers aangevoeld: in Kapellen gebeurt er iets, hier veranderen dingen, hier proberen we meer kwaliteit en levenscomfort aan te bieden.

 

En dit zit niet alleen in beton – of bakstenen, maar vooral ook in de dienstverlening.

 

Als ik zie hoe men in onze buurgemeente nu halsoverkop moet gaan besparen op personeel, dan bewijst dit nog maar eens hoe wij er in Kapellen, sinds de grenscorrectie in 1983, in geslaagd zijn om met een beperkt personeelskader een zeer hoge graad van service aan onze bevolking te kunnen geven.

 

Dit is jullie verdienste en daarvoor een dikke proficiat!

Inmiddels namen we op de werkvloer ook afscheid van enkele monumenten zoals Yola Van Goethem op burgerzaken en Robert Schuermans op de financiële dienst. Ook Jef Rombouts verliet om medische redenen de groendienst. Wij wensen hen een verdiend pensioen.

Maar er kwamen ook nieuwe gezichten bij zoals Gerd Van Impe, die onze nieuwe werkleider is, en Greet Matthijssen als deskundige op de financiële  dienst.

Ook bij de politie was het ingevolge mutaties en pensioneringen dikwijls een komen en gaan. Maar deze maand nemen we afscheid van één van de sterkhouders van de voorbije twee decennia: eerst als hoofd van ons eigen Kapelse politiekorps en nadien als hoofdcommissaris bij ons politiekorps Zone Noord.

Iemand die op zijn eigen, rustige, maar super geëngageerde manier meegewerkt heeft aan het welslagen van de politiehervorming op het terrein, en die samen met Luc, voor Kapellen en Stabroek een volwaardige en vooral efficiënte politiedienst heeft helpen uitbouwen.

Commissaris Schrijvers, beste Rik, zeer hartelijke dank voor wat je voor Kapellen betekend hebt!

Vrienden,

Sinds 1 juni 2011 is de dienst Locale Economie, Evenementen en Toerisme volledig operationeel en samen met de communicatiedienst knus maar bescheiden gehuisvest op het gelijkvloers van het Administratief Centrum.

Met de succesvolle organisatie van de 2de editie van Kapellen Klinkt, de restyling van onze jaarlijkse dorpsdag, de opstart van het Middenstandsoverleg en het Ondernemersplatform, en de geslaagde ondersteuning van de verhuis van de wekelijkse markt naar het Marktplein, is ook deze ploeg op kruissnelheid.

Graag meteen ook een woordje van dank aan onze personeelskring voor hun geslaagde eigen activiteiten mar ook voor hun geweldige en geapprecieerde inzet op “Kapellen Klinkt”. Dit jaar was de soep en de Glühwein goed warm en zal zeker niemand van de bijna tweeduizend aanwezigen dorst hebben geleden!

Beste Vrienden,

Sinds 1 januari 2012 zorgen we dagelijks voor het wel en wee van 26.512 Kapellenaren. Hiermee hebben we de kaap van de 26.500 gepasseerd. Ondanks de interne babyboom in onze eigen gemeentelijke administratie, zijn er 18 kindjes minder geboren in 2011. Het werden uiteindelijk 22O baby’s, waarbij er een perfect evenwicht werd bereikt tussen de geslachten: 110 meisjes en 110 jongens!

Jong of oud, actief of op rust, gezond of hulpbehoevend, we moeten en zullen er voor iedereen staan.

Kapellen is een welvarende gemeente en moet daarom ook zeker oog hebben voor diegenen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. En dat doen we ook dagelijks met ons goed uitgebouwd OCMW, met

–         het team van de sociale dienst

–         de dienst schuldbemiddeling en budgetbeheer

–         de verzorgende medewerkers van de dienst thuiszorg en de poetsdames

–         het uitstekend keukenteam en de vele vrijwilligers

–         het administratief personeel

–         en onze twee dienstencentra die op kruissnelheid draaien

Samen met de sociale dienst van de gemeente en met onze wijkagenten zorgt ons OCMW voor een aanpak op maat. Een ploeg die er alle dagen staat voor de Kapellenaren. Hartelijke dank!

Beleidsmatig vormen An en Ria dan ook niet toevallig een uitstekende tandem.

Dames, maak er met heel uw team in september van dit jaar, naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van het Dienstencentrum ’t Bruggeske, maar eens een geweldig feestje van!

Inmiddels wordt er ook hard gewerkt om die andere belangrijke sociale doelstelling invulling te geven. Ook onze gemeente heeft nood aan meer sociale koop – en huurwoningen.

Nu de nieuwe Wooncode en het Grond – en pandendecreet de regie hiervoor in handen heeft gelegd van de gemeentebesturen zelf, hebben we dan ook niet stilgezeten. Onder impuls van collega Marc De Smet wordt volgende week het Woonbeleidsplan goedgekeurd. Maar het blijft zeker niet bij plannen alleen.

Tal van sociale huisvestingsprojecten zijn gerealiseerd, worden afgewerkt, of staan in de steigers.

Ik geef er U enkele mee:

–         de realisatie van 5 sociale koopwoningen aan de Kapelsestraat

–         de verkoop vorige maand van 5 nieuwe sociale koopwoningen in de Kazerneweg

–         de oplevering van de bouw van 6 sociale huurappartementen en 3 koopwoningen aan de Stationsstraat –     Gasstraat in 2012

–         de start eerstdaags van de bouw van 10 sociale koopappartementen aan de Kalmthoutsesteenweg

–         de lopende bouwaanvraag voor de realisatie van 25 sociale huurappartementen aan de Ertbrand – en de Klinkaardstraat

–         de bouwaanvraag voor het project in de Engelselei met 10 sociale huurappartementen

–         de realisatie van een tweede fase aan de Knotwilgstraat met 26 sociale huurwoningen

–         de ingediende verkavelingaanvraag aan de Pannenhoefdreef die voorziet in ruimte voor de bouw van 16 sociale koopwoningen

–         de realisatie van de verkaveling ter hoogte van de Bloemenlaan met 8 sociale koopwoningen

–         de eindfase van de goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Fort van Kapellen dat de bouw van een vijftigtal sociale woningen mogelijk maakt.

Met andere woorden, met meer dan 150 sociale woningen in uitvoering zal Kapellen de volgende tien jaar zowel kwantitatief als kwalitatief een belangrijke inspanning leveren om betaalbaar wonen voor iedereen in onze gemeente mogelijk te maken. Onze kersverse huisvestingsambtenaar Lynn Declercq weet welke taak op haar schouders rust, weliswaar onder het toeziend oog van Indra Mommen.

Vrienden,

2012 is ook een bijzonder jaar voor het politiek personeel van uw gemeente. In oktober gaan we immers naar de stembus en worden de kaarten opnieuw geschud.

Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om jullie van harte te danken voor de altijd constructieve samenwerking in het College, de gemeenteraad, het Overlegcomité, de politieraad en de OCMW raad.

Marc, Marcel, Harold, Koen, en alle gemeente – en OCMW – raadsleden, onze gezamenlijke werking was steeds wars van politieke spelletjes, en had enkel het belang van onze burgers voor ogen. Gewoon tof en aangenaam werken zo! Graag zetten we dit de volgende maanden zo verder.

Maar beste vrienden,

De opdracht is daarmee niet vervuld. Ik stel voor dat we allen samen tot 31 december van dit jaar andermaal het beste geven van onszelf. We gaan zeker niet stilvallen! Ik zou zeggen meer dan ooit de handen uit de mouwen.

Collega Luc Janssens, slaagde er samen  met Sofie, Sven en Kaya in, om als eerste gemeente in Vlaanderen de begroting 2012 al in november van het vorige jaar door de raad te laten goedkeuren. De basis voor het beleid was daarmee tijdig gelegd. Andermaal zullen we met lage belastingen (700 opcentiemen op de Onroerende Voorheffing en 5% aanvullende personenbelasting) blijven investeren en een goede werking van de gemeente garanderen.

Op korte termijn gaan we een aantal projecten afwerken:

–         ons Erfgoedcentrum kan openen op 10 maart, maar Frederic en Marc hebben er wel wat grijze haren van bij gekregen!

–         ’t Oud Gemeentehuis gaat in mei uit de steigers en wordt geopend,  met een unieke tentoonstelling van werk van drie kunstenaars die banden hebben met onze gemeente, en krijgt in de zomer met Kapellen Kermis de eerste tentoonstelling van de laureaten van de Lucasacademie

–         Lieve en Kaat, de speeltuin in het gemeentepark zal nog voor de paasvakantie volledig worden heraangelegd en samen met het Vlaams gewest en met De Lijn bekijken we hoe we verkeersveilige verbeteringen kunnen aanbrengen aan de werking van de Ovonde in het dorpscentrum

–         Luc, het twintigkoppige schoolteam van onze gemeenteschool De Platanen gaat dit voorjaar, met de installatie van nieuwe digitale schoolborden in alle klassen, in de beste omstandigheden les kunnen geven. Met Hanne Bervoets startte op 1 september ook een nieuwe co – directeur.

–         Sabine, het herwerkte D&B – dossier voor de realisatie van een nieuwe sporthal in Putte wordt nu maandag aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd en het dossier voor de aanleg van een nieuwe parking voor circa 120 voertuigen wordt in het voorjaar aanbesteed.

–         Fase 1a van het Spak Oost Kapellenbos wordt onder toezicht van Frederic en Ronny nog voor de zomer afgewerkt

–         en met de heraanleg van het fietspad in De Pretlaan, de heraanleg van de Georges Spelierlaan, de bouw van een nieuw fietspad in de Koning Altbertlei geven we stilaan vorm aan het snelfietspad, de Fiets – O – Strade van Essen tot Antwerpen, op ons grondgebied en verbeteren we de leefkwaliteit in onze woonstraten

Ook op langere termijn plannen we verder:

–         voor het Belgacom – gebouw aan de Antwerpsesteenweg bereiden we de verbouwing voor, tot de nieuwe en aangepaste locatie voor onze succesvolle en snelgroeiende gemeentelijke muziekacademie;

–         voor de realisatie van een moderner en klantvriendelijker administratief centrum aan de Hoevensebaan starten we in samenwerking met de diensten van de Vlaamse bouwmeester een architectuurwedstrijd. Ook het Sociaal Huis zal er worden in geïntegreerd.

–         Na de goedkeuring van het GRUP Fortje van Kapellen plannen we samen met de VZW “Het Kempisch Landschap” de aankoop van deze fortsite en onderhandelen we verder met gedeputeerde en vriend Koen Helsen over de bouw van een provinciale Gymsporthal.

–         En tot slot wordt 2012 ongetwijfeld ook het jaar van de waarheid voor de toekomst en snelheid van de op stapel staande brandweerhervorming.

Het is mijn bedoeling om deze toekomstgerichte realisaties verder op te volgen en aan te sturen via de gemeentelijke raadscommissies of via gemengde projectwerkgroepen.

Kortom, beste vrienden,

Ook in 2012 willen we, waar het kan, steentjes in die grote rivier van het leven verleggen!

Ik ben echt fier om Kapellenaar te zijn!

Bedankt voor jullie loyale medewerking en mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

 

Dirk Van Mechelen

16.01.2012

 

Word versie

Tags: , ,