MENU

Archeologisch onderzoek – Verplichtingen voor particulieren (2)

Geachte heer minister,

 

In uw antwoorden op een aantal eerdere vragen rond de verplichtingen voor particulieren bij archeologisch onderzoek blijft u rond verschillende aspecten zeer op de vlakte. Ik had dan ook graag extra duiding gehad hierover.

 

Naar aanleiding van die vaststellingen had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1: Op welke manier zijn in de beheersovereenkomsten met de intergemeentelijke archeologische en onroerend erfgoeddiensten afspraken opgenomen over de adviserende rol met betrekking tot het verplicht opleggen van archeologisch (voor)onderzoek?

2: Wat is de mening van de minister ten aanzien van het feit dat de intergemeentelijke archeologische diensten strengere bepalingen opleggen dan wat gebeurt op Vlaams niveau?

3: Aangezien de bijzondere voorwaarden, zoals u aangeeft in uw antwoord op de tweede vraag (SVOU 112), moeten worden bekrachtigd door het agentschap Onroerend Erfgoed, kan bezwaarlijk worden gesteld dat hier enkel de gemeentelijke autonomie speelt. Op basis van welk juridisch kader werden de bijzondere voorwaarden, die afwijken van de normale principes, geëvalueerd en goedgekeurd?

4: Is de minister van mening dat ook aan particulieren de verplichting moet worden opgelegd om archeologisch vooronderzoek uit te trekken? Op welke manier wordt daarbij gezorgd voor afstemming tussen de erfgoedconsulenten die in de verschillende provinciale cellen aanwezig zijn? In welke gevallen wordt op dit moment verplicht archeologisch (voor)onderzoek aan particulieren opgelegd en binnen welk afwegingskader gebeurt dat?

5: Welke ondersteuningsmogelijkheden worden ten aanzien van deze particulieren voorzien?

6: Blijkbaar is de globale evaluatie van de IAD’s positief. Wat zijn de eventuele onvolkomenheden, knel-, werk- en aandachtspunten die uit de evaluatie blijken? Welke maatregelen werden sindsdien genomen om deze onvolkomenheden weg te werken en om een oplossing te vinden voor de knel-, werk- en aandachtspunten?

7: Welke maatregelen zal de minister nemen om ervoor te zorgen dat er een eenduidige boodschap wordt gegeven aan de media, rekening houdend met het feit dat in dit concrete geval de mening van de betrokken ambtenaar letterlijk werd geciteerd en dat er dus moeilijk sprake kan zijn van verkeerd begrepen worden?

8: Hoeveel middelen zijn in 2012 ingeschreven voor het archeologisch solidariteitsfonds? Hoeveel van die middelen kunnen ter beschikking worden gesteld van particulieren?

Tags: