MENU

Voorstel van resolutie betreffende een integrale benadering omtrent het gebruik en het beheer van websites door de Vlaamse overheid

TOELICHTING

Websites zijn vandaag de dag het informatiemiddel bij uitstek. De gebruiksmogelijkheden zijn nagenoeg oneindig. Het is dan ook logisch dat de Vlaamse overheid maximaal gebruik maakt van dit instrument.

Vandaag de dag gebeurt dat echter vrij ongestructureerd. Elk departement, elke entiteit is zelf verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van een website. Soms wordt er geopteerd voor verschillende websites, ieder met een andere of aanvullende finaliteit. Soms is er één overkopelende site. Soms worden volledige databanken ontsloten, terwijl op andere sites alleen informatie wordt bezorgd.

Sommige websites worden regelmatig geactualiseerd en functioneren op een zeer gebruiksvriendelijke manier, terwijl sommige andere nauwelijks worden aangepast, hopeloss verouderd online blijven en zeker niet opvallen door gebruiksgemak.

Het resultaat is in ieder geval een wirwar aan websites, waarvan de Vlaamse overheid zelf al lang de bod door de bomen niet meer ziet. Op een aantal vragen in die zin antwoordde Vlaams minister-president Kris Peeters dat hij niet wist hoeveel Vlaamse overheidswebsites er op dit ogenblik waren. Hij kon alleen maar in grootteorde aangeven dat hun aantal ergens tussen de 500 en de 1000 moesten liggen.

En terwijl de Vlaamse overheid op andere vlakken duidelijke afspraken en regels heeft om bijvoorbeeld de communicatie te stroomlijnen, om ervoor te zorgen dat de Vlaamse overheid op dezelfde manier in beeld wordt gebracht,… bestaan er op het vlak van websites geen voorschriften. Elke entiteit kan dit naar eigen goeddunken invullen.

De huidige situatie is nefast voor de gebruiksvriendelijkheid en de rechtszekerheid naar de burger en de gebruiker toe. Want uit het antwoord van de minister-president blijkt dat het niet altijd zeker is dat het de meest actuele informatie is die op een website terug te vinden is. Of nog blijkt dat websites die door een nieuwe worden vervangen niet altijd offline worden gezet.

De bedoeling van deze resolutie is dan ook om ervoor te zorgen dat de Vlaamse Regering een actieplan opmaakt met betrekking tot de aanmaak en het beheer van de websites. Bedoeling van dergelijk actieplan moet alvast zijn om de wirwar aan bestaande websites te stroomlijnen en om ervoor te zorgen dat informatie gebundeld, gebruiksvriendelijk en zo actueel mogelijk wordt aangeboden aan de burger en andere betrokkenen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door per beleidsdomein één allesomvattende website te maken en er duidelijk voor te zorgen dat er een kader komt om na te gaan of een meer specifieke website of een spin-off ervan verantwoord is.

Tegelijkertijd zou er ook aandacht besteed kunnen worden aan de herkenbaarheid van de websites. Nu zijn er even zoveel uitzichten als dat er websites zijn. Ook daarin zou heel wat efficiëntiewinst kunnen worden geboekt, bijvoorbeeld door een standaardsjabloon aan te bieden dat herkenbaar is als een website van de Vlaamse overheid.

Tenslotte zou dergelijk actieplan ook het beheer van dergelijke websites kunnen stroomlijnen. Sommige entiteiten of departementen doen uitsluitend beroep op externen voor hun website, terwijl andere zaken in eigen beheer doen. De ene keer lukt dat al beter dan de andere.

Dirk VAN MECHELEN

 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

– vaststellende dat er vandaag een overaanbod aan websites van de Vlaamse overheid bestaat;

– vaststellende er grote verschillen zijn op het vlak van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en accuraatheid van de aangeboden informatie;

– overwegende dat gebruiksvriendelijkheid en rechtszekerheid voor de burger, samen met herkenbaarheid een essentieel onderdeel is van een website en dat die elementen binnen de huidige wirwar aan websites niet kan worden gegarandeerd;

– vraagt de Vlaamse Regering om in overleg met zoveel mogelijk actoren een actieplan op te stellen met betrekking tot de websites van de Vlaamse overheid, met de bedoeling de huidige wirwar aan bestaande websites te stroomlijnen om ervoor te zorgen dat informatie gebundeld, gebruiksvriendelijk en zo actueel mogelijk wordt aangeboden, bijvoorbeeld door per beleidsdomein te voorzien in één allesomvattende website. Binnen dit actieplan zou ook aandacht moeten worden besteed aan de herkenbaarheid van de websites als zijnde van de Vlaamse overheid en aan een adequaat beheer van de bestaande websites.

Dirk VAN MECHELEN