MENU

Vlaamse wetenschappelijke instellingen – Samenwerking

Binnen het Vlaamse overheidsapparaat zijn in diverse beleidsdomeinen wetenschappelijke instellingen actief. Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen vindt het essentieel dat er vanuit het streven naar een efficiënte inzet van overheidmiddelen meer aandacht wordt besteed aan synergie tussen de verschillende instellingen.

Uit het antwoord van de minister blijkt dat die samenwerking er slechts mondjesmaat komt en vaak op wel erg specifieke domeinen. Samenwerkingsakkoorden dienen doorgaans als richtlijn, maar er bestaat geen permanente monitoring die nagaat of initiatieven vanuit het ene beleidsdomein niet overlappen met initiatieven van een andere beleidsdomein.

Opvallend is ook dat samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen er soms op gericht is toe te laten dat de medewerkers een doctoraatstitel halen. Dat in deze gevallen de Vlaamse overheid de financiering voor haar rekening neemt, is op zijn minst eigenaardig.

In de meeste gevallen wordt bij onderlinge samenwerking gestreefd naar financiering met gesloten beurzen. Bijvoorbeeld het VIOE rekent geen kosten aan wanneer zij onderzoek uitvoert voor instellingen waar zij een samenwerkingsovereenkomst mee heeft.

Over de tarieven zijn in ieder geval binnen de Vlaamse overheid geen vaste afspraken gemaakt.

Tot slot valt op dat het VIOE als enige van de wetenschappelijke instellingen niet over een (operationeel) Eigen Vermogen beschikt. Een Eigen Vermogen laat toe dat de instelling bijvoorbeeld kan deelnemen aan openbare aanbestedingen zonder dat er sprake is van concurrentievervalsing. Een instelling als het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek genereert hiermee op jaarbasis ongeveer 20 miljoen euro. Het gaat bijgevolg toch om aanzienlijke bedragen.

 

Vraag & antwoord