MENU

Onroerend Erfgoed – Samenwerking VIOE-IPW

Als wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid is het belangrijk dat het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed over het muurtje kijkt en waar mogelijk samenwerkt met andere actoren. In zijn eigen resultaatsverbintenis verbindt het VIOE er zich dan ook toe om resultaatsverbintenissen af te sluiten met die andere instellingen.

Op dit ogenblik zijn die samenwerkingsakkoorden er reeds met voor de hand liggende partners zoals de andere Vlaamse wetenschappelijke instellingen of universiteiten. Maar daar blijft het bij…

Bijvoorbeeld met het Institut du patrimoine Wallone, haar Waalse tegenhanger is die samenwerking er niet. Nochtans heeft het IPW een aantal opmerkelijke initiatieven genomen die ook voor het VIOE nuttig kunnen zijn, zoals de terbeschikkingstelling van een collectie materialen en technieken (steensoorten, verwerkingsmogelijkheden, voor- en nadelen van toegepaste restauratietechnieken,…).

Maar blijkbaar is ook hier het water met Wallonië erg diep en wordt dit jammer genoeg op de lange baan geschoven. Een theoretische samenwerking dus,… maar wat brengt dat op in praktijk.

Vraag & antwoord