MENU

Energieprestatieregeling – Verslaggeving

Iedereen die een huis of ander gebouw  bouwt of verbouwt, dient te voldoen aan bepaalde regels met betrekking tot energieprestatie, bijvoorbeeld door te voorzien in voldoende isolatie en ventilatie.

Wanneer de opgelegde normen niet worden gehaald, wanneer mensen bepaalde documenten niet of te laat bezorgen,… kunnen boetes worden opgelegd.

Soms gebeurt het echter dat ook mensen die ter goeder trouw handelen en de instructies van de architect of de EPB-verslaggever hebben gevolgd, toch niet in orde zijn, een boete krijgen en daardoor met een grote meerkost worden geconfronteerd.

Dirk Van Mechelen wou van bevoegd minister Freya Van den Bossche dan ook graag weten hoe het staat met de controles en de boetes en vooral of er uitzonderingen zijn voor mensen die ter goeder trouw handelden.

Dat laatste blijkt alvast niet het geval. De bouwheer wordt steeds verantwoordelijk geacht, ook wanneer de door hem ingehuurde EPB-verslaggever zijn opdracht niet goed heeft uitgevoerd…

Ondanks het feit dat controles slechts steekproefsgewijs gebeuren, worden er toch heel wat boetes uitgeschreven. In 2010 werden 43 bouwheren beboet (totaalbedrag 10.750 euro) omdat ze geen startverklaring indienden, 29 bouwheren kregen een boete (in totaal 26.312,66 euro) omdat ze geen EPB-aangifte deden, 17 kregen in totaal 32.377,69 euro omdat ze niet correct hadden gerapporteerd en tenslotte dienden 246 bouwheren in totaal 594.353,92 euroboete te betalen omdat ze niet voldeden aan de EPB-eisen.

Dirk Van Mechelen wil in ieder geval een initiatief nemen waardoor een bouwheer die kan aantonen te goeder trouw te handelen niet meer alleen aansprakelijk wordt gesteld voor het betalen van deze omvangrijke boetes.

Vraag & antwoord