MENU

Decreet begraafplaatsen en lijkbezorging – Toepassing

Enkele maanden geleden weigerde een West-Vlaams CD&V-burgemeester aan de ouders wiens kind op jonge leeftijd was gestorven om het graf van hun kind, dat in het kader van een ruimingsactie zou verdwijnen, op hun kosten naar een andere locatie over te brengen. De betrokken burgemeester beriep er zich op dat dergelijke maatregel niet voorzien was in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Dirk Van Mechelen vond dit een onmenselijke manier van handelen en diende dan ook een voorstel van resolutie is om ervoor te zorgen dat het decreet zou worden aangepast, zodat alle steden en gemeenten zouden voorzien in de eenmalige mogelijkheid om in het geval van ruiming een niet-geconcedeerd graf over te brengen naar een concessie en dit op kosten van de aanvrager.

Dit voorstel werd door de meerderheidspartijen niet gesteund, omdat zij vonden dat de lokale autonomie van de steden en gemeenten hierdoor in het gedrang kwam. Tegelijkertijd haalden zij aan dat deze mogelijkheid op vele plaatsen wel reeds voorzien was.

Dirk Van Mechelen wilde nagaan of die bewering correct waren en vroeg daarom aan bevoegd minister Geert Bourgeois de nodige cijfers op. Het antwoord van de minister was even kort als ontnuchterend: hij beschikte over geen enkele van de gevraagde cijfers. Hoe onder andere de parlementsleden van zijn eigen partij daar dan aan geraakten, is dan ook een raadsel.

Vraag & antwoord