MENU

Brief aan De heer Marc Van Raemdonck Voorzitter van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen

De heer Marc Van Raemdonck

Voorzitter van de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen

Cc: De heer Bruno Quirijnen, Ondervoorzitter VARU

 

Brussel, 8 juli 2011

 

Geachte heer,

 

Enkele maanden geleden werden vele mensen gechoqueerd door de starre houding van een West-Vlaams burgemeester die niet toeliet dat ouders het niet-geconcedeerd graf van hun vroeg overleden kind, dat in het kader van een ruimingsactie zou verdwijnen, op hun kosten kon worden overgebracht naar een nieuwe concessie.

De betrokken burgemeester beriep er zich op dat dergelijke maatregel niet voorzien was in het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

 

Naar aanleiding van dat concrete voorval diende ik samen met een aantal collega’s een voorstel van resolutie in het Vlaams Parlement in (zie bijlage) met de bedoeling het decreet zo aan te passen dat het mogelijk werd om eenmalig en op kosten van de aanvrager het overbrengen van een niet-geconcedeerd graf naar een concessie te voorzien, wanneer dat niet-geconcedeerd graf in het kader van een ruimingsactie zou verdwijnen.

Dit voorstel van resolutie vond jammer genoeg geen meerderheid binnen het Vlaams Parlement. Nogal wat collega’s beriepen zich op het feit dat dit behoort tot de lokale autonomie en gaven aan dat reeds vele steden en gemeenten dergelijke maatregel voorzagen in hun reglement.

 

Omdat ik daar helemaal niet van overtuigd was, stelde ik hieromtrent een aantal vragen aan Geert Bourgeois die als Vlaams minister bevoegd is voor deze materie. Tot mijn verbazing kon de minister geen antwoord geven op mijn vragen omdat hij niet over die statistische gegevens beschikte.

 

Graag richt ik me dan ook tot uw beroepsorganisatie in de hoop dat u mij vanuit de dagelijkse praktijk van de aangesloten begrafenisondernemers wel enige duidelijkheid kan scheppen in de gangbare realiteit hieromtrent.

 

Concreet ben ik op zoek naar het aantal (en welke) steden en gemeenten dat:

–         geen concessies aanbiedt;

–         binnen hun reglement de mogelijkheid voorziet om in geval van ruiming in  gewone lijn het te ontruimen graf te vervangen door een nieuw af te sluiten concessie en of dit voor iedereen geldt dan wel enkel voor bepaalde categorieën (bv. kindergraven);

Daarnaast ben ik ook op zoek naar de reële termijn die steden en gemeenten voorzien voor ontruiming van niet-geconcedeerde graven. Het decreet voorziet dat dergelijke graven minstens gedurende 10 jaar bewaard moeten blijven, maar wat is de gemiddelde termijn van ontruiming in de praktijk.

 

Ik hoop alvast dat uw organisatie of sommige leden ervan nuttige informatie kunnen bezorgen over de gevraagde gegevens.

 

Uiteraard ben ik ook graag bereid kennis te nemen van eventuele andere vragen, behoeften en uitdagingen die uw beroepsorganisatie ziet, zowel met betrekking tot het decreet voor de begraafplaatsen en de lijkbezorging als daarbuiten.

 

Met oprechte hoogachting,

 

Dirk Van Mechelen

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Ondervoorzitter Vlaams Parlement