MENU

Bespreking voorstellen van decreet – Deelname ministers

Als historicus heeft Dirk Van Mechelen altijd belangstelling gehad voor de heraldiek. In Vlaanderen kunnen provincies, districten, steden en gemeenten, maar ook verenigingen en burgers een wapen en/of een vlag aanvragen. Voor de overheden zijn de bestaande regels er bijvoorbeeld op gericht dat het onderscheid tussen de verschillende bestuursniveaus kan gemaakt worden op basis van de wapens en de vlaggen. De Vlaamse Heraldische Raad is het adviesorgaan dat hier moet op toezien.

Enkele maanden geleden dienden Liesbeth Homans en anderen een voorstel van decreet in om de bestaande regelgeving te wijzigen. Consequentie daarvan was dat het onderscheid tussen bestuursniveaus ongedaan zou worden gemaakt wat het vaststellen van een wapen en vlag betreft.

Als ultiem gezagsargument werd gesteld dat dit gebeurde in overleg en na akkoord met de Vlaamse Heraldische Raad.

Dit bleek naderhand geenszins het geval. De Vlaamse Heraldische Raad had zich steeds verzet tegen de wijzigingen en had zelfs een officieel advies overgemaakt aan de bevoegde minister Bourgeois. Die had het echter niet nodig gevonden om dit advies aan de commissie te bezorgen in functie van de bespreking van het voorstel van decreet.

Dirk Van Mechelen trachtte reeds op verschillende manier deze ongegronde decreetswijziging te laten herzien. Voorlopig blijft de meerderheid vasthouden aan deze beslissing.

Van Mechelen vroeg ook aan de minister-president wat de afspraken zijn met betrekking tot de deelname van de Vlaamse regering aan de bespreking van een voorstel van decreet. Zo’n voorstel komt immers vanuit het Parlement. Dat neemt niet weg dat het in het verleden de gewoonte was dat ook de Vlaamse Regering haar standpunt gaf.

In zijn (overigens erg voorzichtig) antwoord gaf de minister-president aan dat er hierover geen afspraken werden gemaakt binnen de Vlaamse Regering, maar dat dit standpunt steeds door het Vlaams Parlement kan worden gevraagd.

Hoewel dat in de vroegere legislatuur automatisch gebeurde, zal de Open VLD-fractie in het Vlaams Parlement er nu stelselmatig voor proberen te zorgen dat de regering bij elk voorstel van decreet ook haar standpunt weergeeft.

Vraag & antwoord