MENU

Afbakening archeologische zones – Handleiding

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen is reeds geruime tijd voorstander van de opmaak van archeologische evaluatiekaarten. Archeologische evaluatiekaarten worden per periode en per streek opgesteld en trachten op basis van wetenschappelijke gegevens prognoses te maken van mogelijke archeologische vindplaatsen. Naast deze potentiële sites, wordt op zo’n archeologische evaluatiekaart ook aangegeven waar met zekerheid archeologische vondsten aanwezig zijn (bijvoorbeeld op basis van vondstmeldingen, eerdere opgravingen) en welke zones archeologievrij zijn (op basis van onderzoek of omdat de bodem in het verleden reeds vergraven werd).

Vlaams minister Geert Bourgeois heeft zich altijd gekant tegen de verdere realisatie van deze archeologische evaluatiekaarten. Volgens hem volstond de info uit de Centraal Archeologische Inventaris, ook al is iedereen het erover eens dat die zowel kwantitatief als kwalitatief onvolledig is. Als bijkomend initiatief vroeg hij het VIOE om te starten met de aanduiding van de zgn. BeWAErzones, zones met Bekend Archeologisch Waardevol Erfgoed.

Minstens opvallend dus dat het VIOE plotseling op een studiedag een ‘Handleiding voor het afbakenen van archeologische zones’ voorstelt. En hoewel de minister erg zijn best doet om te doen geloven dat het hier om voortgezet beleid gaat, overtuigt hij niet.

In tussentijd gaat erg veel kostbare tijd verloren en blijft men vasthouden aan oude en achterhaalde instrumenten. Bijvoorbeeld in het kader van een vergunningsaanvraag of een planningsproces wordt alleen de CAI gebruikt als bron en die is ontoereikend. Niet verwonderlijk dus dat er in 2010 25 vondstmeldingen gebeurden in het kader van bouw- of infrastructuurwerken en dat het aantal in de eerste helft van 2011 steeg tot 18 meldingen… Wanneer algemeen geweten is dat het aantal meldingen slechts een fractie is van het totaal aantal reële vondsten dan weet iedere waarnemer dat het ondertussen 5 na in plaats van 5 voor 12 is.

Vraag & antwoord