MENU

Actuele vraag van de heer Dirk Van Mechelen tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de gevolgen voor de Vlaamse decreet- en regelgeving van de automatische registratie van aannemers vanaf 1 januari 2011

De voorzitter:

De heer Van Mechelen heeft het woord.

De heer Dirk Van Mechelen:

Voorzitter, van de Wetstraat terug naar de Dorpsstraat en de problemen van de mensen. (Rumoer)

Op 1 januari 2011 verandert het systeem van de registratie van aannemers. U weet dat wij premies, subsidies en toelagen aan burgers maar ook aan gemeentebesturen toekennen. Dat is telkens gekoppeld aan een voorwaarde, namelijk de erkenning als geregistreerd aannemer. Er zijn twee basisvoorwaarden. Ten eerste moet het om financieel bonafide aannemers gaan, die hun RSZ betalen, en ten tweede wordt de bekwaamheid van de aannemers in klassen opgedeeld.

Dit systeem vervalt op 1 januari 2011. Vanaf dan is het voldoende dat een aannemer zich aanmeldt bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Dat is een goede zaak.

Heeft Vlaanderen zijn besluitvorming aan deze nieuwe situatie aangepast zodat mensen die een premieaanvraag indienden of aannemers die op een openbare aanbesteding inschrijven, niet in moeilijkheden geraken door de gewijzigde procedure?

De voorzitter:

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters:

Ik begrijp de verwarring van de heer Van Mechelen. De registratie van aannemers wordt inderdaad gewijzigd, maar de erkenning niet. Het onderscheid is van belang. Sommige decreten verwijzen inderdaad naar de registratie van aannemers. Als men op het federale niveau een andere regeling voorstelt, zitten we inderdaad met een probleem.

Ik treed de vraag dan ook bij, maar er is een verschil tussen de erkenning en de registratie. Ik heb ook begrepen dat vanuit de sector de vraag wordt gesteld of als men eenmaal geregistreerd is, men de registratie nog kan terugtrekken. Ik heb mij daarover bij de federale overheid geïnformeerd. Daar is men nog volop bezig met de uitvoeringsbesluiten.

Mijnheer Van Mechelen, u hebt terecht op het probleem gewezen. Wij zijn er ons zeer goed van bewust dat het effect op de sector groot is. We volgen dat van zeer nabij op. We hebben afgesproken met de federale regering van lopende zaken dat we in overleg met de sector zullen nagaan hoe we daarmee moeten omspringen zodra de regeling op het federale niveau geconcretiseerd is. Wij zullen de effecten op onze Vlaamse aannemers van nabij opvolgen.

De heer Dirk Van Mechelen:

Het gaat om de implementatie van een Europese regel. De aanpassing wordt al lang voorbereid. Van essentieel belang is dat vanaf 1 januari 2011 geen Vlaamse burgers of bedrijven hun premie of facturen worden geweigerd op basis van de gewijzigde reglementering. Gelet op de niet-aanpassing van onze regelgeving, dringt zich een omzendbrief op.

De voorzitter:

Het incident is gesloten.