MENU

Vlaanderen moet nieuw fiscaal pact met de gemeenten afsluiten

Persmededeling van Dirk Van Mechelen
Ondervoorzitter Vlaams Parlement

Brussel, 06 januari 2010

Vlaanderen moet nieuw fiscaal pact met de gemeenten afsluiten

Dirk Van Mechelen wil dat Vlaamse regering schulden afbouwt op Vlaams én lokaal niveau

Begrotingsminister Philippe Muyters, en bij uitbreiding de Vlaamse regering, weet nog steeds niet welke richting men uitwil met het financieel beleid in Vlaanderen. Dat is de conclusie van Dirk Van Mechelen. “Binnenkort komt er via de meerwaarde op de KBC-steun, 1,75 miljard euro extra op de rekening van de Vlaamse regering. Maar nog steeds weet niemand wat men met dat geld gaat doen”, zegt Van Mechelen die de besluiteloosheid beu is en zelf een voorstel op tafel legt. “Men moet de 1,75 miljard gebruiken voor schuldafbouw op Vlaams maar ook op lokaal niveau. Dat laatste kan via het afsluiten van een nieuw fiscaal pact met de gemeenten waarbij Vlaanderen voor 875 mio schulden overneemt.”

Tijdens de bankencrisis besliste de vorige Vlaamse regering om met 3,5 miljard euro bank-verzekeraar KBC te redden. In ruil werd afgesproken dat KBC een meerwaarde van 50% op die leningen betaalt. Het ziet ernaar uit dat die 1,75 miljard euro in de tweede helft van deze legislatuur op de rekening van de Vlaamse regering wordt gestort.

“De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om duidelijke keuzes te maken van wat men met dat geld gaat doen. Zowel begrotingsminister Muyters als minister-president Peeters laten het parlement in het ongewisse over de besteding van die 1,75 miljard euro”, stelt Dirk Van Mechelen. “Met een steeds hoger oplopende schuld, de vergrijzingskosten die eraan komen, en met mogelijks nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen na een staatshervorming, is die keuze nochtans niet moeilijk.”

Van Mechelen pleit er alvast voor om naast de terugbetaling van de 3,5 miljard, ook de meerwaarde op de KBC-steun te gebruiken om schuld af te bouwen. Maar de Vlaamse regering wil het KBC-geld naar eigen zeggen, inzetten om “extra beleidsmaatregelen” uit te werken.

“Wat die maatregelen zijn ? Daar heeft iedereen het gissen naar”, stelt Van Mechelen die zelf het voorstel op tafel legde om de helft van de onderhandelde bonus, namelijk 875 mio, te gebruiken om opnieuw een schulovername van de gemeenten te organiseren. Hierdoor wordt meteen een stevig kader gecreëerd om een tweede fiscaal pact met de gemeenten af te sluiten.

“Immers, heel wat gemeenten boeken in deze crisistijden minder inkomsten en hebben het lastig om hun begroting 2010 rond te krijgen. Dat resulteert meestal in nieuwe belastingen. Dat moeten we absoluut vermijden”, vult Sas Van Rouveroij aan.

Dirk Van Mechelen wijst erop dat via een nieuw fiscaal pact de regering drie vliegen in één klap slaagt. “De operatie is boekhoudkundig neutraal. De overname van een belangrijk pakket schulden van de gemeenten (875 mio) is voor Vlaanderen ESR-neutraal. Ten tweede is dit een beleidsmaatregel pur sang waarmee de gemeenten opnieuw zuurstof krijgen. En tenslotte vermijden we dat een deel van de factuur van de crisis, op lokaal vlak wordt doorgerekend aan de burgers via belastingverhogingen.”

Fractieleider Sven Gatz beklemtoont dat in 2008 toenmalig begrotingsminister Dirk Van Mechelen bewees dat zo’n fiscaal pact met de gemeenten bijzonder succesvol kan zijn. Daarbij nam Vlaanderen voor 642 miljoen euro gemeentelijke schulden over. In ruil voor die schuldovername à rato van 100 euro/inwoner, engageerden de gemeenten er zich toe om hun schuld niet verder te laten aangroeien, een bedrijfsvriendelijke fiscaliteit te voeren en de gemeentebelastingen te bevriezen.

Voor meer info:
Gunter Joye – Tel.: 02/552.11.66 – GSM: 0495/87.80.95 – e-mail: gunter.joye@vlaamsparlement.be