MENU

‘Vlaanderen moet investeren in duurzame en innovatieve projecten’

In zijn uitgebreide en onderbouwde verkiezingsprogramma reikt Vlaams minister Dirk Van Mechelen een aantal ideeën aan om Vlaanderen doorheen de crisis te helpen. Dat het hier niet alleen om theoretische modellen gaat, maar ook om (potentiële) realisaties in de praktijk, werd duidelijk naar aanleiding van een aantal gerichte werkbezoeken die de minister vandaag aflegde.

“Vlaanderen moet investeren in duurzame projecten en moet ervoor zorgen dat dankzij innovatie en creativiteit onze regio ook internationaal mee kan spelen. Het is gemakkelijk om dit soort boutades af te doen als verkiezingsbeloften, maar de realisaties op het terrein bewijzen dat het kan. En dat elke euro die we hierin investeren goed is besteed”, beklemtoont Dirk Van Mechelen.

Investeren in arbeidsintensieve sectoren

Als minister bevoegd voor het onroerend erfgoed heeft Dirk Van Mechelen de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in het onderhoud, de restauratie of het herstel ervan. Onder zijn impuls investeert de Vlaamse overheid jaarlijks meer dan 67 miljoen euro in allerhande projecten. In de eerste plaats ligt de nadruk daarbij op regelmatig onderhoud. Eigenaars en beheerders aanmoedigen om op regelmatige basis de nodige onderhoudswerken uit te voeren zorgt niet alleen voor het behoud van de intrinsieke erfgoedwaarden, maar is op termijn ook financieel veel voordeliger.

De zorg voor het erfgoed is erg arbeidsintensief. Er moet een beroep worden gedaan op vele
gespecialiseerde mensen. Toch zijn er ook heel wat voordelen aan verbonden. Arbeidsintensief betekent dat de terugverdieneffecten groot zijn, alleen al omdat meer mensen langer aan het werk zijn bijvoorbeeld.

Erfgoedzorg: lust met duidelijke meerwaarde

Die vele investeringen en de relatief korte doorlooptijd van de dossiers, hebben ervoor gezorgd dat steeds meer eigenaars en beheerders bereid zijn te investeren in de erfgoedzorg. Waar bijvoowerkbezoek-zurenborgrbeeld een grootschalig project rond beschermd erfgoed vroeger eerder als een hindernis of een last werd beschouwd, zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat het integendeel om een lust gaat met een duidelijke meerwaarde.

Ondertussen hebben ook ontwikkelaars de weg gevonden naar de beschermde monumenten. Dat heeft een dubbel voordeel: omdat dergelijke projecten meestal centraal gelegen zijn, hebben ze vaak een katalyserende functie voor een ganse straat, wijk, dorp of stad. Tegelijkertijd wordt er ook voor gezorgd dat deze beschermde complexen een nieuwe, aangepaste functie krijgen, waardoor hun toekomst meteen verzekerd is.

Herwaardering Zurenborgwijk

Vandaag bezocht Vlaams minister Dirk Van Mechelen in dit kader drie projecten. In de Handelsbeurs van Antwerpen, vlakbij de Meir wil projectontwikkelaar Breevast een hotel realiseren samen met de nodige handels- en horecazaken.

Voor de wijk Zurenborg werd op initiatief van de bewoners een startnota opgemaakt waarin de belangrijkste uitgangspunten voor toekomstig beheer zijn opgenomen. Bij dat beheer wordt ook nagedacht op welke manier problemen in verband met bijvoorbeeld mobiliteit kunnen worden aangepakt. Bovendien is deze startnota de basis voor het opmaken van een herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht. Dat maakt het mogelijk dat de eigenaars beroep kunnen doen op een onderhoudspremie wanneer ze werken uitvoeren die de intrinsieke erfgoedwaarden ten goede komen.

Voor de voormalige landloperskolonies in Wortel en Merksplas wordt dan weer nagedacht op welke manier de globale visie ook in de praktijk kan worden omgezet. Concreet wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanwerven van een coördinator die als aanspreekpunt voor de verschillende actoren kan fungeren, maar bijvoorbeeld ook de uitvoering van de verschillende realisaties op elkaar kan helpen afstemmen.

Groene (en innoverende) economie

Ook investeren in een groene en milieuvriendelijke toekomst staat hoog op de agenda voor de volgende legislatuur. Op deze manier kunnen in de groene economie duizenden jobs worden gecreëerd. Daarbij gaat het niet alleen om de bekende of voor de hand liggende investeringen zoals zonnepanelen of windmolens. Innovatie en creativiteit kunnen hier voor extra stimulansen zorgen.

Met zijn bezoek aan het agrarisch bedrijf van de familie Quirijnen wil Dirk Van Mechelen onderstrepen dat investeren in groene economie geen vrijblijvende verkiezingsbelofte is, maar wel degelijk een haalbare realiteit. Investeringen zorgen er immers voor dat via een biogasinstallatie en een turbinemotor aangedreven door plantaardige olie genoeg warmte en elektriciteit wordt opgewekt om dit grote bedrijf (350 ha grond, 350 koeien en bijna 4.000 kalveren) van warmte en elektriciteit te voorzien. Bovendien kan ook een vlakbij gelegen tomatenkweker hier terecht voor genoeg groene stroom. Dit bedrijf produceert evenveel energie als 20 grote windmolens en het restproduct is natuurlijke meststof die kunstmest kan vervangen. Dit bedrijf staat werkelijk aan de top.
alfacam
Overigens is het niet alleen een kwestie van willen, het is ook een kwestie van kunnen. Daarom dat minister Van Mechelen duidelijke en soepele regels heeft opgesteld zodat het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen, kleine en middelgrote windmolens, maar ook deze biogasinstallaties sneller kan, doordat een duidelijk en onderbouwd juridisch kader wordt aangereikt.

Innovatie en creativiteit: Vlaanderen verovert de wereld

Vlaanderen heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in innovatie en creativiteit en moet dat in de toekomst meer dan ooit blijven doen. Soms wordt hier wat meewarig over gedaan, maar dat is volledig onterecht. Vele bedrijven zijn ondertussen uitgegroeid tot wereldspelers, tot trendsetters in hun (niche)markt. Dirk Van Mechelen ging vandaag op bezoek bij één van die wereldspelers: het bedrijf Alfacam in Lint dat gespecialiseerd is in het in beeld brengen van allerhande evenementen: van de Olympische Spelen of de Ronde van Frankrijk tot het Eurovisiesongfestival. Investeren in de nieuwste technologie of beter nog deze zelf mee helpen ontwikkelen, zorgt ervoor dat het bedrijf zijn koppositie houdt. Ook voor andere sectoren en niches moet dit mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk te blijven investeren in de toekomst, door bedrijven de mogelijkheid te geven te innoveren, maar evengoed door jonge mensen op te leiden en ervoor te zorgen dat zij mee kunnen blijven helpen bij de verdere innovatieve ontwikkeling.

Mee vorm geven aan de toekomst van onze kleinkinderen

“Het is belangrijk dat politici voeling houden met wat leeft bij de mensen. Tegelijkertijd moet je als politicus ook durven vooruitzien en keuzes durven maken. Niet wachten op wat op je afkomt, maar mee vorm geven aan de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Investeren om mensen aan het werk te houden, om te zorgen voor een duurzaam Vlaanderen waar het goed is om te leven en om ervoor te zorgen dat we ook morgen blijven innoveren en vernieuwen en niet gewoon op onze lauweren blijven rusten”, aldus nog Dirk Van Mechelen.

 • BIJLAGE: Achtergrondinformatie werkbezoeken.
 • In bovenstaande bijlage (pdf) vindt u meer achtergrondinformatie over de bezochte locaties:

  • Handelsbeurs in Antwerpen
  • Herwaarderingsplan wijk Zurenborg in Antwerpen
  • Strategisch project Wortel– en Merksplaskolonie
  • Biogasinstallatie in Merksplas
  • Alfacam in Lint

  Tags: , , , , , ,