MENU

Dirk effent pad voor stadion Brugse zuidrand

De Vlaams regering gaat akkoord met Dirks voorstel om de site Chartreuse en Oostkampse Baan (Loppem) als één projectgebied te definiëren. Dirk laat het geheel bestemmen als zone voor stedelijke activiteiten met parkkarakter. Dit maakt een mix mogelijk van kantoorgebouwen, winkels en uitgebreide sportfaciliteiten. “Hiermee effenen we het pad voor een nieuw en multifunctioneel voetbalstadion in de zuidrand van Brugge”, beklemtoont Dirk.

Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dient de Vlaamse regering, na het doorlopen van het voorbereidende afbakeningsproces, een afbakeningsplan (GRUP) vast te stellen voor het regionaalstedelijk gebied Brugge.

Het voorbereidende proces liep van de zomer 2002 tot eind 2004. Dit leidde tot het ‘Voorstel van Afbakening’, dat samen met de nota van het burgemeestersoverleg de inhoudelijke basis vormde voor de opmaak van een eerste voorontwerp. In het kader hiervan vindt ook de besluitvorming plaats over de locatie voor een nieuw voetbalstadion.

Groene parkkarakter

Op basis van alle resultaten stelt Dirk nu voor om de overgebleven sites Chartreuse en Oostkampse Baan als één projectgebied te definiëren, en het geheel te bestemmen als zone voor stedelijke activiteiten met parkkarakter. Het voorstel bevat specifieke randvoorwaarden om het groene karakter van het Chartreusegebied te garanderen.

Het aangepaste voorontwerp laat een geïntegreerde ontwikkeling toe in het gebied. De Vlaamse regering maakt een mloppemix mogelijk van kantoorachtigen, winkels, een oefencomplex en opleidingscentrum en – last but not least – een multifunctioneel voetbalstadion.

Architecturaal hoogwaardige uitwerking

Het gehele projectgebied krijgt een architecturaal hoogwaardige uitwerking, en dat in een samenhangende groene omgeving. De footprint van de gebouwen wordt optimaal beperkt en waar mogelijk maximaal geïntegreerd.

De realisatie van het projectgebied gebeurt conform de milderende maatregelen, zoals geformuleerd in het milieueffectenplan. De ontwikkeling ervan kan pas starten nadat de nodige waterbeheersingwerken (systeem van open grachten en bufferbekken Kerkebeek) uitgevoerd zijn.

Jan Breydel

De huidige site van het Jan Breydelstadion wordt niet opgenomen in het afbakeningsplan. Het behoudt zijn bestemming als recreatiegebied. Met andere woorden: het komt dus niet in aanmerking als locatie voor de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel voetbalstadion. Het eventueel herbestemmen en ontwikkelen van deze site komt toe aan de lokale overheid.

“Door Chartreuse en Oostkampse Baan samen te smelten tot één duurzaam en hoogwaardig projectgebied, komt een nieuw en modern stadion weer een stap dichterbij. De plenaire vergadering in het kader van het afbakeningsproces van het regionaalstedelijk gebied Brugge kan nu worden samengeroepen. We verliezen niet langer tijd in dit dossier. Het is tijd om te handelen, en de regio rond Brugge nog wat meer op de sportieve en economische kaart te zetten”, besluit Dirk.

Tags: , , , ,