MENU

Dirk biedt paardensector alle kansen

Het grootste deel van de Vlaamse paardenhouderijen, stoeterijen of maneges bevindt zich in agrarisch gebied. Met als gevolg dat ze vaak zonevreemd zijn. Dirk biedt daar nu een oplossing voor via diverse uitvoeringsbesluiten. In de toekomst kunnen zo ook maneges of bijvoorbeeld centra voor hippotherapie een plaats vinden in landbouwzone.

“De meeste van onze paardenhouders combineren verschillende activiteiten om hun bedrijf economisch rendabel te houden. Vanuit ruimtelijke ordening ondersteunen wij hen daar nu ten volle in, zodat deze groeiende sector zich volop kan ontwikkelen”, stelt Dirk.

150.000 paarden, 200.000 liefhebbers

Steeds meer Vlamingen voelen zich aangetrokken tot de paardensport. Het aantal gezinnen dat een paard bezit, is in stijgende lijn. Volgens recente studies zouden er op het Vlaamse platteland ruim 150.000 paarden rondlopen en zijn 200.000 Vlamingen van ver of dichtbij betrokken bij de paardensector.
paarden2
Die stijgende aandacht voor paarden maakt dat de paardenhouderij ook als economische sector een geweldige groei kent. Stoeterijen, maneges en paardenpensions rijzen als paddestoelen uit de grond. Ook alle afgeleide bedrijvigheden, zoals gespecialiseerde dierenartsen, dekstations, hippotherapie, africhtstallen e.d. zoeken een plaats in onze maatschappij. Dat moet vaak letterlijk worden genomen.

Historische band met het platteland

Gezien de historische band tussen paarden en het platteland willen deze bedrijven zich in het landelijk gebied vestigen. Het wettelijk kader laat dit slechts in beperkte mate toe. Heel wat paardenhouders ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige vergunningen om een zaak op te starten of uit te breiden. Zeker als het om maneges gaat, of mengvormen waarbij het fokken, trainen van paarden, lesgeven of het stallen van paarden wordt gecombineerd.

Zij krijgen het etiket zonevreemd opgekleefd, omdat zij volgens de huidige wetgeving voornamelijk thuishoren in recreatiegebied.

Duidelijkheid voor de Vlaamse paardenliefhebbers

Aan die onduidelijke situaties wordt nu een eind gemaakt. In het kader van de wijziging van het decreet Ruimtelijk Ordening, biedt Dirk via de bijhorende uitvoeringsbesluiten duidelijkheid aan de Vlaamse paardenliefhebbers. Zo paste Dirk het besluit van de Vlaamse regering rond ‘functiewijzigingen voor gebouwen buiten de geëigende bestemmingszone’ aan. Deze aanpassing laat alle mengvormen van paardenhouderij toe in agrarisch gebied.

“Ook de zogenaamde ondergeschikte functies worden nu toegelaten”, verduidelijkt Dirk. “Concreet betekent dit dat de paardenhouder in beperkte mate, tot maximaal 100 vierkante meter, een deel van zijn gebouwen kan gebruiken voor bijvoorbeeld bedrijfsgerelateerde handel, horeca of kantoren. Die functies kunnen nu ook worden ondergebracht in een gebouw dat niet noodzakelijk moet aansluiten bij het hoofdgebouw, zolang het geheel maar één gebouwencomplex vormt.”
paarden1
Op vraag van de sector werd eveneens een oplossing geboden aan het probleem van de schuilhokken op weiden. Kleine (tot 20 m²) of verrijdbare schuilhokken in agrarisch gebied zijn in de toekomst vrijgesteld van vergunning.

Economische groeisector

In de ons omringende landen wordt de economische potentie van de paardenhouderij al langer onderkend en werd aan de paardenhouderij alle kansen tot ontplooiing geboden. Met een grote bloei tot gevolg. Dat is onder meer zo in Nederland, waar de economische return in tien jaar tijd verdubbelde tot ruim 1 miljard euro.

“Momenteel genereert de paardensector in Vlaanderen een toegevoegde economische waarde van ongeveer 215 miljoen euro. De sector is goed voor ongeveer 3.500 voltijdse jobs. Door aan de paardenhouderij alle kansen te bieden, kan de sector zich ook economisch voluit ontplooien. Zeker nu een aantal van de traditionele agrarische bedrijven in economische betekenis afneemt, kan de vrijgekomen ruimte letterlijk en figuurlijk worden ingenomen door de paardensector als nieuwe belangrijke economische speler in de agrarische sector.”

Tags: ,