MENU

Een eigen huis onder de zon

Naast de nieuwe regelgeving rond ruimtelijke ordening, keurde het Vlaams parlement ook het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid goed. “Het decreet maakt wonen betaalbaar voor iedereen. Dat doen we door het aanbod aan sociale woningen te vergroten, zodat niemand in de kou blijft staan. Tegelijkertijd worden tienduizenden betaalbare kavels en koopwoningen extra voorzien”, onderstrepen Dirk en zijn liberale collega Marino Keulen.

Het nieuwe decreet vormt het sluitstuk in het streven om zoveel mogelijk Vlamingen eigenaar te laten worden van een woning. “Bovendien verhogen we de leefbaarheid van steden door verkrotting en leegstand aan te pakken”, zegt Dirk.sociale-woningen

“De batterij maatregelen die in het decreet vervat zitten, responsabiliseert iedereen die actief is op de woningmarkt. Het omvat een totaalpakket aan investeringen van bijna 6,5 miljard euro in onze bouwsector. Als stimulans voor onze Vlaamse economie in tijden van recessie, kan dat tellen!

Het nieuwe decreet Grond & Pandenbeleid kan worden opgedeeld in twee grote blokken . Enerzijds zijn er maatregelen die het aanbod aan sociale woningen fors laten stijgen. Anderzijds omvat het decreet tal van fiscale stimuli die het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte woningen drastisch laten dalen.

ACTIVERINGSBELEID VOOR ONBEBOUWDE PERCELEN EN PANDEN

Met het decreet Grond- en Pandenbeleid wil de Vlaamse regering ook de strijd opvoeren tegen leegstaande, vervallen of verkrotte woningen. Daartoe wordt 15 miljoen euro aan extra projectsubsidies vastgelegd om vervallen buurten te renoveren.

verkrotting

Daarenboven wordt met behulp van diverse fiscale stimuli de activering van leegstaande panden nog een versnelling hoger geschakeld. Twee opvallende maatregelen daarbij zijn de zogenaamde ‘renovatielening’ en de verlaging van de registratierechten.

De renovatielening omvat een substantiële belastingaftrek voor al wie privaat kapitaal aan familie of vrienden ter beschikking stelt voor de renovatie van een verkrotte of verwaarloosde woning. Dat belastingvoordeel kan oplopen tot 2.5% van het uitgeleende bedrag.

Tevens wordt in het decreet een verlaging van de aanslagbasis voor de registratierechten voorzien. Bij de aankoop van een leegstaande of verkrotte woning met het oog op renovatie, krijgt de koper zo een extra fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 3.000 euro. Samen met reeds goedgekeurde verminderingen in de registratierechten kan dit een totaalvoordeel met zich meebrengen tot 5.500 euro of 3.250 euro bij het zogenaamde klein beschrijf.

VERSNELDE BOUW SOCIALE WONINGEN

Vlaanderen telt momenteel 143.000 sociale huurwoningen en 12.000 koopwoningen. Dat aanbod is ontoereikend, waardoor momenteel 55.000 gezinnen op de wachtlijsten staan.

Het nieuwe decreet wil die discrepantie wegwerken en de neuzen van iedereen die betrokken is bij de woonmarkt, in dezelfde richting zetten. Vandaar dat de sociale woningbouw in het decreet op een resultaatsgerichte manier wordt benaderd. Voor de Vlaamse regering is het belangrijk dat er snel sociale woningen worden gebouwd, niet wie ze bouwt.

Concreet wil de Vlaamse Regering in de periode 2009-2020 het sociaal woonaanbod uitbreiden met 43.000 extra sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels.

Het nieuwe decreet maakt daarom komaf met het monopolie van de huisvestingsmaatschappijen inzake de bouw van sociale woningen. “Dit is een historische doorbraak. Vlaanderen was de enige regio in Europa waar de private sector zich niet kon begeven op de sociale woonmarkt. Nu kan dat wel”, zegt Dirk.

Voor de allereerste keer wordt aan de private sector de kans geboden om in samenwerking met de gemeenten een sociaal woonaanbod te creëren, en wel tegen dezelfde gunstige voorwaarden als de huisvestingsmaatschappijen, inclusief de bestaande subsidiesystemen en fiscale voordelen:

  • 1,5% registratierechten op de gronden
  • een tarief van 6% i.p.v. 21% btw bij de bouw van de woning
  • infrastructuursubsidies
  • een overnamegarantie van de sociale huurwoningen door de huisvestingsmaatschappijen

Over heel Vlaanderen bekeken, heeft 6,05% van het woonaanbod het etiket sociaal. Dit aanbod is evenwel ongelijkmatig verspreid. Vandaar dat in het nieuwe decreet ook een systeem is opgenomen om op langere termijn tot een betere spreiding van het sociaal woonaanbod te komen.

bouwsector

Zo werd vastgelegd dat iedere gemeente er in de toekomst (2009-2020) naar moet streven om 1.66% van het nieuwe woonaanbod te realiseren via sociale huurwoningen. Dit geldt niet voor die gemeenten die reeds over een uitgebreid aanbod (> 9%) beschikken. Van die gemeenten die momenteel een sociaal huuraanbod aanbieden dat kleiner is dan 3%, wordt een beperkte extra inspanning (0,5-0,83%) verwacht in de periode 2013-2025.

Concreet betekent dit dat er in de periode 2009-2025 per 100 huishoudens ongeveer twee sociale woningen zullen bijkomen.

TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP

“Dit decreet creëert een win-winsituatie voor iedereen”, benadrukken Dirk en Marino Keulen. “Het zorgt ervoor dat het sociaal woonaanbod binnen een termijn van goed tien jaar met bijna 65.000 woongelegenheden zal worden uitgebreid. Daarmee kunnen we aan tienduizenden gezinnen een betaalbare woning aanbieden.”

“Maar het bouwprogramma dat in het decreet vervat zit, is uiteraard ook een enorme stimulans voor de bouwsector. Het hele programma omvat een investeringsvolume van meer dan 15 miljard euro in de sector en gaat vanuit de Vlaamse overheid gepaard met een kapitaalsinjectie van bijna 6,5 miljard euro. Gezien de huidige situatie, is dat een welgekomen zuurstofkuur voor onze Vlaamse economie”, besluit Dirk.

  • Voor meer informatie over het nieuwe decreet kan u terecht op de website www.ruimtelijkeordening.be.
  • Klik hier indien u rechtstreeks naar de betreffende pagina over het decreet wil gaan.

Tags: , , ,