MENU

Kempense Noord-Zuidverbinding stap dichterbij

Dirk is verheugd dat de Vlaamse Regering de realisatie van de verbinding tussen Geel en Kasterlee in het kader van de Noord-Zuidverbinding Kempen terug wat dichterbij heeft gebracht, na kennisname van de eerste onderzoeksresultaten.

Iedereen zal het erover eens zijn dat het voor de Antwerpse Kempen belangrijk is dat er een goede Noord-Zuidverbinding komt. Eén van de knelpunten is de verbinding tussen Geel en Kasterlee. De omvang en inrichting van de huidige N19 zijn niet langer aangepast aan de hedendaagse mobiliteitsvereisten. Daarom werd nagegaan op welke manier hieraan kon worden verholpen.

N19 of nieuwe weg

In feite waren er twee opties: uitbreiding en aanpassing van de huidige N19 of de aanleg van een nieuwe weg op de zgn. reservatiestrook die parallel aan de huidige weg voorzien was op het gewestplan.
Op 10 juli 2008 besliste de Vlaamse regering op basis van uitgebreid vooronderzoek en bevraging van alle betrokkenen om te kiezen voor de aanleg van een nieuwe weg.

Onder andere op initiatief van Dirk Van Mechelen werden daarbij een aantal duidelijke randvoorwaarden geformuleerd. Eerst en vooral moest er gezorgd worden voor de nodige flankerende verkeerskundige maatregelen zodat het doorgaand verkeer deze weg ook echt zou gaan gebruiken. Tegelijkertijd werd nagegaan op welke manier voor veilige aansluitingen kon worden gezorgd voor alle vormen van verkeer (wagens, maar zeker ook fietsers en voetgangers).

Ander belangrijk aandachtspunt was de inpassing van deze nieuwe weg in het omgevende landschap. Daartoe werd een inrichtingsplan voor het ganse tracé uitgewerkt. Bijzondere aandacht ging daarbij naar het gebied Gooreind dat als landschap is beschermd.

Alternatief voorstel

Vandaag nam de Vlaamse Regering akte van de eerste onderzoeksresultaten en de eraan gekoppelde concrete voorstellen. Tegelijkertijd gaf ze opdracht om de nog resterende verkeerstechnische knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. Op aandringen van Dirk Van Mechelen zal er ook nog een alternatief voorstel worden uitgewerkt ter hoogte van het beschermde landschap Gooreind met de bedoeling om, ondanks de aanleg van de weg, de intrinsieke erfgoedwaarden van het beschermde landschap zo goed mogelijk te behouden en te integreren.

“In dit soort dossiers is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met zoveel mogelijk maatschappelijke noden en behoeften. Het is duidelijk dat de realisatie van de nieuwe N19 Geel-Kasterlee zal zorgen voor een betere ontsluiting van de Antwerpse Kempen. Tegelijkertijd moeten we ernaar streven dat alles qua verkeersveiligheid zo goed mogelijk wordt opgelost. Het is ook belangrijk dat we de landschappelijke waarde van de omgeving waarin deze weg komt te liggen zo optimaal mogelijk kunnen behouden en waar mogelijk zelfs versterken. Met de beslissingen van vandaag hebben we opnieuw enkele belangrijke stappen gezet in deze moeilijke evenwichtsoefening”, aldus nog Dirk Van Mechelen.

Tags: