MENU

Dirk geeft uw geld terug!

Dirk houdt als Vlaams minister van Financiën al vele jaren de knip op de beurs. Dankzij deze inspanningen heeft Vlaanderen in december 2008 haar laatste schuld afgelost. Vlaanderen ging 2009 schuldenvrij in. Geen maandelijkse leninglast meer! Net als een gezin van wie de lening afloopt, krijgt nu ook de Vlaamse overheid maandelijks een extra budget vrij. Dat kan ze sparen of besteden, afhankelijk van de beleidskeuzes.

Het was een huzarenstukje om dit voor elkaar te krijgen. Eind 1999 worstelde Vlaanderen nog met een schuld van 6,6 miljard euro. Vlaanderen is dus financieel in topconditie.

Jobkorting van 600 euro

Maar er is meer. Naast de afbouw van de schuld, legde Dirk ook voldoende reserves aan om zowel economische tegenslagen (conjunctuurprovisies) als de kosten van de vergrijzing (Vlaams Zorgfonds) op te vangen. Dankzij de conjunctuurprovisie kon de Vlaamse regering zonder nieuwe leningen aan te gaan ook bijspringen bij zowel Dexia als Ethias.

In het Vlaams Zorgfonds is momenteel al 900 miljoen euro samengebracht. Doordat Dirk jarenlang de knip op de Vlaamse beurs hield, kreeg Vlaanderen de voorbije jaren ook heel wat extra beleidsruimte. Dat extra geld werd grotendeel teruggegeven aan de Vlaamse belastingbetaler.

Twee grootschalige operaties springen daarbij in het oog. Enerzijds de jobkorting waarbij iedere werkende Vlaming 250 tot 300 euro extra nettoloon ontvangt. Daarvoor werd 710 miljoen euro uitgetrokken. Anderzijds is er de grootschalige operatie waarbij Vlaanderen voor 650 miljoen euro schulden van de gemeenten overnam. Zo werd vermeden dat op gemeentelijk vlak de belastingen zouden stijgen. Daarnaast werden de voorbije tien jaar maar liefst 37 fiscale vereenvoudigingen en lastenverlagingen doorgevoerd. Elk van deze maatregelen betekent voor de burger of voor de bedrijven meer geld in het handje.

Wij sommen er enkele belangrijke voor u op.

2004-2009

1. Versoepelingen abattement en meeneembaarheid
2. Verlenging verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden
3. Vrijstelling van successierechten wat de waarde van de gezinswoning betreft, in voordeel van de langstlevende echtgenoot/partner.
4. Vermindering van personenbelasting voor de beroepsactieve Vlaming
5. Verhoging van het abattement
6. Bijzonder vast registratierecht voor minnelijke ontbindingen van koopovereenkomsten
7. Afschaffing van de verkeersbelasting voor lichte aanhangwagens
8. De invoering van een vrijstelling van onroerende voorheffing bij renovatie en omvorming
9. Verlenging van de bezwaartermijn van de onroerende voorheffing bij improductiviteit van het onroerend goed.
10. Volledige vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuw materieel en outillage.
11. Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen
12. Verhoging van de korting op de personenbelasting
13. Verlaging van het tarief van het registratierecht voor aankopen door beroepspersonen
14. Verhoging van het abattement wanneer de koper een hypothecaire lening afsluit.
15. Verhoging van de korting op de personenbelasting
16. Successierechten : Uitbreiding keuzemogelijkheid Prijscourant
17. Registratierechten : bijzonder abattement voor renovaties
18. Successierechten : versoepeling vrijstelling voor bossen
19. Mama en Papa – lening

1999-2004

1. Afcentiemen op de personenbelasting
2. Verlaging van de registratierechten
3. Afschaffing van het kijk- en luistergeld
4. Afschaffing van de openingsbelasting
5. De gelijkschakeling van stiefkinderen met natuurlijke kinderen inzake successierechten
6. Vermindering van de BIV op grond van de emissienorm of de aard van de brandstof
7. Invoering van een fiscale neutraliteit inzake de BIV bij overdracht van een vervoermiddel
8. Invoering van een vrijstelling van onroerende voorheffing bij renovatie en omvorming
9. Gelijkschakeling van zorgkinderen en gunstmaatregel gehandicapten inzake successierechten
10. Verlaging van de schenkingsrechten bij schenking van bouwgronden
11. Verlaging schenkingsrechten bij schenking van roerende goederen.
12. Gelijkschakeling samenwonenden en gehuwden voor de toepassing van de schenkingsrechten.
13. Afschaffing gewestaandeel onroerende voorheffing voor bedrijven.
14. Private stichtingen
15. Tariefverlaging en versoepeling van de voorwaarden bij schenkingen van ondernemingen
16. Eurovignet
17. Vrijstelling van successierechten voor bossen
18. Vrijstelling van successierechten en van het gewestaandeel in de onroerende voorheffing voor gronden gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk

Tags: , , , ,